مخزن معماری
2016-05-21
مدل مرجع زیرساخت اطلاعات یکپارچه
2016-05-21

TRM به عنوان یک معماری بنیادی

معماری بنیادی، معماری بخش های سازنده و استانداردهای مربوطه است که از سیستم های رایج معماری ها و در نتیجه، از محیط محاسبات کامل پشتیبانی می کند. یک معماری بنیادی در سمت چپ زنجیره سازمان قرار دارد.

توگفشامل مدل مرجع فنی(TRM) به عنوان پایه و اساس معماریِ خود می باشد.ADM توضیح می دهد که چگونه می توان این معماری پایه و عمومی را برای یک سازمان خاص توسعه داد. TRM، یک معماری بنیادی را توصیف می کند که بر اساس آن دیگر، معماری ها مشخص تر و ویژه تر می توانند استوار شوند.


ویژگی های اصلی معماری بنیادی شامل موارد زیر است:

  • نشان دهنده نیازهای محاسبات عمومی است.
  • نشان دهنده بخش های سازنده عمومی است.
  • استانداردهای تکنولوژی برای پیاده سازی بخش های سازنده را تعریف می کند.
  • جهت دهی به محصولات و خدمات را فراهم می آورد.
  • نشان دهنده عملکرد کامل و محیط محاسبات قوی است که، می توانند به عنوان پایه مورد استفاده قرار گیرند.
  • استانداردهای سیستم های باز، مسیرها و توصیه های آن را ارائه می دهند.
  • نشان دهنده مسیرها و استراتژی ها است.

TRM دارای دو قسمت اصلی است:

  1. یک طبقه بندی که اصطلاحات را توضیح می دهد و شرح منسجمی از اجزا و ساختار مفهومی یک سیستم اطلاعاتی را ارائه می کند.
  2. یک مدل، به همراه جزئیات TRM، تصویری از طبقه بندی را، به عنوان کمکی در جهت سهولت فهم ارائه می دهد.

شکل زیر ، مدل سطح بالایی از TRM را نشان می دهد. سه قسمت اصلی از TRM (برنامه نرم افزار، برنامه پلتفرم و زیرساخت های ارتباطات) توسط دو رابط (برنامه رابط پلتفرم و رابط زیرساخت ارتباطات) به یکدیگر متصل می شوند.

مدل مرجع فنی- دیدگاه مدل سطح بالا

مدل مرجع فنی- دیدگاه مدل سطح بالا

شکل زیر، جزئیاتTRM را نشان می دهد. این مساله، دسته بندی خدمات پلتفرم همراه با موجودیت های محیط خارجی، مانند برنامه های کاربردی و ارتباطات زیرساخت را مشخص می سازد.

مدل مرجع فنی با جزئیات بیشتر (طبقه بندی خدمات)

مدل مرجع فنی با جزئیات بیشتر (طبقه بندی خدمات)