TRM به عنوان یک معماری بنیادی
2016-05-21
جریان اطلاعات بدون مرز
2016-05-21

مدل مرجع زیرساخت اطلاعات یکپارچه

با ظهور فناوری های مبتنی بر اینترنت در سال های اخیر، برای بسیاری از سازمان ها تمرکز اصلی، و بازگشت اصلی در سرمایه گذاری در تلاش معماری، از فضای پلتفرم برنامه های کاربردی منتقل شده است، توسط TRM، به فضای نرم افزارهای کاربردی مدلسازی شده است. جهت پاسخگویی به این موضوع، Open Group، مدل مرجع زیرساخت اطلاعات یکپارچه را توسعه داده است (III-RM)

III-RM، مدل مرجعی است که بر فضای نرم افزارهای کاربردی متمرکز است، و یک “معماری سیستم های مشترک” در اصطلاحات زنجیره سازمان می باشد. III-RM، زیر مجموعه ای از TRM در شرایط کلی دامنه آن است؛ اما قسمت های مشخصی ازTRM را توسعه می دهد(به ویژه: برنامه های کاربردی کسب و کار و بخش های زیرساخت برنامه های کاربردی). III-RM به منظور کمک رسانی در پرداختن به یکی از چالش های اصلی پیش روی معمار سازمان که، نیاز به طراحی یک زیرساخت اطلاعاتی یکپارچه برای فعال کردن مرز جریان اطلاعات است، می باشد. این مفاهیم به همراه جزئیات در زیر توضیح داده شده اند.

مانند TRM، III-RM دارای دو قسمت اصلی می باشد:

  • طبقه بندی، که اصطلاحات را تعریف می کند و شرح منسجمی از اجزا و ساختار مفهومی زیرساخت های اطلاعاتی یکپارچه را ارائه می دهد.
  • نمای به هم پیوسته III-RM، که نمایش تصویری از طبقه بندی، و ارتباط میانی قطعات را ارائه می دهد؛ به عنوان کمکی در جهت درک بهتر موضوعات می باشد.

یک مدل مرجع برنامه کاربردی معماری بنیادی عبارت است از: یک مدل از اجزای برنامه های کاربردی و خدمات برنامه کابردی که برای یک زیرساخت اطلاعات یکپارچه ضروری است. این مدل شامل ارائه دهنده اطلاعات و برنامه های کاربردی مصرف کننده اطلاعات و همچنین برنامه های کاربردی جهت تبادل اطلاعات است. این مدل در شکل زیر نمایش داده شده است.

دیدگاه سطح بالایی از III-RM

دیدگاه سطح بالایی از III-RM