2019-03-05

ویدیو آموزشی دسترسی ها (Permissions) در شیرپوینت

فیلم آموزش دسترسی ها (Permissions) در شیرپوینت          
2019-03-05

ویدیو آموزشی لیست در شیرپوینت

فیلم آموزش لیست در شیرپوینت            
2019-03-05

ویدیو آموزشی Nintex Workflow_بخش ۵

فیلم آموزش جریان کاری (Workflow) در نینتکس _ بخش پنجم          
2019-03-05

ویدیو آموزشی Nintex Workflow_بخش ۴

فیلم آموزش جریان کاری (Workflow) در نینتکس _ بخش چهارم