2019-03-05

گروه های کاربری

گروه های کاربری جهت ساخت گروه های کاربری، حذف و اضافه نمودن اعضا در گروه های شیرپوینت مطابق شکل های زیر عمل می کنیم. ایجاد گروه: […]
2019-03-05

پیوست از فلکسی

اضافه نمودن پیوست ها در Flexi Task و Requet review مطابق شکل های زیر گردش کار را پیاده سازی می کنیم. در تنظیمات task Ids ،Request […]
2019-03-05

Site Workflow

تعریف: Site work flowیک گردش کار است که وابسته به هیچ لیستی نیست و بر اساس زمانبندی خاصی اجرا می شود. نحوه دسترسی به swfهای تعریف […]
2019-03-05

Repeating section

هنگامی که بخواهیم اطلاعات که در Repeating section  را استخراج کرده و هر سطر آن را به عنوان یک رکورد در لیست دیگر ذخیره کرد به […]
2019-03-04

اختصاص دسترسی

ایجاد دسترسی: دسترسی را می توان بروی سایت ، صفحه،  گروه و لیست تنظیم کرد. تغییر دسترسی در سایت: تغییر دسترسی در لیست: دسترسی anonymous : […]
2019-03-04

(User Define Action) UDA

UDA (User Define Action) برای جلوگیری از تکرار بعضی از عملیات در فرایند های مختلف  می توان آنها را بصورت UDA تعریف کرد و در فرایند […]