این بخش هسته اصلی توگف است. این بخش روش توسعه معماری توگف (ADM) را تشریح می کند. ADM یک رویکرد گام به گام برای توسعه یک معماری سازمانی می باشد.

2016-05-18

خروجی های ADM

توگف، مجموعه ای از خروجی های پیشنهاد شده را توصیف می کند که در سراسر چرخهADM مصرف و تولید می شوند. مجموعه خروجی ارائه شده، برای […]
2016-05-18

مدیریت نیازمندی ها

فرایند مدیریت نیازمندی های معماری شامل تمام مراحل چرخه ADM است. فرآیند مدیریت نیازمندی ها روندی پویا می باشد، که به شناسایی الزامات مورد نیاز برای […]
2016-05-18

مرحلهG : مدیریت اجرا

فاز G تعریف می کند که چگونه معماری، پیاده سازی پروژه ها را محدود می کند؛ بر آنها درحال ساخته شدن نظارت می کند، و یک […]
2016-05-18

فازE : فرصت ها و راه حل ها

مرحله E اولین مرحله ای می باشد که به طور مستقیم با اجرای معماری درگیر است. این فرایند به شناسایی ابزارهای ارائه (پروژه ها، برنامه ها […]
2016-05-18

فازC: معماری سیستم های اطلاعاتی

فاز C در مورد مستند سازی ساختار اساسی سیستم های فناوری اطلاعات سازمان ها می باشد. این سیستم ها شامل: اطلاعات و سیستم های نرم افزاری […]
2016-05-18

فازB: معماری کسب و کار

فاز B در مورد توسعه معماری کسب و کار برای حمایت از چشم انداز معماری توافق شده، می باشد. این فاز کسب و کار یک سازمان […]
2016-05-18

فاز A: چشم انداز معماری

این فاز درباره استقرار پروژه و آغازگر یک تکرار از چرخه توسعه معماری می باشد؛ تعیین حوزه، محدودیت ها و انتظارات برای تکرارهای بعدی نیز در […]
2016-05-18

مرحله مقدماتی

مرحله مقدماتی یک سازمان برای انجام سرمایه گذاری موفق در پروژه های معماری آماده می کند. فعالیت های کلیدی به شرح زیر می باشند: شناخت محیط […]
2016-05-18

چگونه ADM را با سازمانتان وفق دهید؟

ADM یک روش کلی برای توسعه معماری است؛ که برای رسیدگی به اغلب نیازمندی های سیستمی و سازمانی طراحی شده است. به راحتی با جغرافیاهای متغیر، […]
2016-05-18

چرخه توسعه معماری

ADM شامل چند مرحله است که به صورت متناوب از طریق بازه ای از حوزه های معماری، معمار را قادر می سازند تا بتواند تضمین کند […]