این بخش دو مدل مرجع معماری به نام های مدل مرجع فنی توگف (TRM) و مدل مرجع یکپارچه زیرساخت اطلاعات (III-RM – Integrated Information Infrastructure Reference Model) را ارائه می کند.

2016-05-21

جریان اطلاعات بدون مرز

فضای مشکل جریان اطلاعات بدون مرز، مساله ای است که توسط بسیاری از اعضای Open Group، و توسط بسیاری از سازمان های مشابه در سراسر جهان […]
2016-05-21

مدل مرجع زیرساخت اطلاعات یکپارچه

با ظهور فناوری های مبتنی بر اینترنت در سال های اخیر، برای بسیاری از سازمان ها تمرکز اصلی، و بازگشت اصلی در سرمایه گذاری در تلاش […]
2016-05-21

TRM به عنوان یک معماری بنیادی

معماری بنیادی، معماری بخش های سازنده و استانداردهای مربوطه است که از سیستم های رایج معماری ها و در نتیجه، از محیط محاسبات کامل پشتیبانی می […]

این بخش دو مدل مرجع معماری به نام های مدل مرجع فنی توگف (TRM) و مدل مرجع یکپارچه زیرساخت اطلاعات (III-RM – Integrated Information Infrastructure Reference Model) را ارائه می کند.