خدمات ایران توگف

consulting

مشاوره

ارائه خدمات مشاوره در حوزه های: مدیریت فناوری اطلاعات معماری سازمانی مبتنی بر چارچوب TOGAF معماری امنیت فناوری اطلاعات مبتنی بر ISO 27001
classroom

آموزش

برگزاری دوره های آموزشی درون و برون سازمانی در حوزه های مدیریت فناوری اطلاعات معماری سازمانی مبتنی بر چارچوب TOGAF معماری امنیت فناوری اطلاعات مبتنی بر ISO 27001 مدیریت فرایندهای کسب و کار مدلسازی فرایندهای کسب و کار مبتنی بر BPMN 2
drawing

استقرار

طراحی، پیاده سازی و استفرار طرح های مدیریت فناوری اطلاعات معماری سازمانی مبتنی بر چارچوب TOGAF معماری امنیت فناوری اطلاعات مبتنی بر ISO 27001 مدیریت فرایندهای کسب و کار
team

پرتال های سازمای

طراحی، پیاده سازی و استقرار پرتال های سازمانی مبتنی بر مایکروسافت شیر پوینت