این بخش سازمان، فرآیندها، مهارت ها، نقش ها و مسئولیت های مورد نیاز برای ایجاد و اجرای یک راهکار عملی معماری در درون سازمان را تشریح می کند.
2016-05-21

استفاده از ADM برای ایجاد قابلیت معماری

استفاده از ADM برای ایجاد قابلیت معماری ایجاد قابلیت معماری پایدار در یک سازمان می تواند با پیوستن به رویکردی مشابه که برای ایجاد هر گونه […]
2016-05-21

هیئت معماری

هیئت معماری معماری سازمانی بدون پشتوانه سیاسی مناسب محکوم به شکست است. یک عنصر مهم در هر استراتژی نظام معماری، ایجاد یک گروه تخصصی معماری فرا […]
2016-05-21

مزایای مدیریت معماری

مزایای مدیریت معماری مدیریت معماری مفید است چرا که: فرآیندها، منابع و اطلاعات وابسته به فناوری اطلاعات را به استراتژی ها و اهداف سازمان ارتباط می […]
2016-05-21

مقدمه ای بر مدیریت معماری

مدیریت معماری شیوه ای است که با استفاده از آن معماری سازمانی و دیگر معماری ها در کل سازمان هدایت و کنترل می شوند. مدیریت معماری […]