2016-05-21

قابلیت همکاری

توگف قابلیت همکاری را به عنوان “قابلیت به اشتراک گذاری اطلاعات و خدمات” تعریف می کند. تعریف درجه اشتراک گذاری اطلاعات و خدمات بسیار مهم است، […]
2016-05-21

تجزیه و تحلیل شکاف

روش شناخته شده ای تحت عنوان “تجزیه و تحلیل شکاف” به طور گسترده ای در ADM برای اعتبار سنجی یک معماری در حال توسعه مورد استفاده […]
2016-05-21

سناریوهای کسب و کار

سناریوی کسب و کار چیست؟ عامل کلیدی در موفقیت هر پروژه بزرگ دامنه ای است که به نیازهای کسب و کار مرتبط است. این دامنه کسب […]

این بخش شامل مجموعه ای از خطوط دستورالعمل ها و تکنیک های قابل دسترس برای استفاده و اعمال بر ADM می باشد.