2019-03-05

ویدیو آموزشی دسترسی ها (Permissions) در شیرپوینت

فیلم آموزش دسترسی ها (Permissions) در شیرپوینت          
2019-03-05

ویدیو آموزشی لیست در شیرپوینت

فیلم آموزش لیست در شیرپوینت            
2019-03-05

ویدیو آموزشی Nintex Workflow_بخش 5

فیلم آموزش جریان کاری (Workflow) در نینتکس _ بخش پنجم          
2019-03-05

ویدیو آموزشی Nintex Workflow_بخش 4

فیلم آموزش جریان کاری (Workflow) در نینتکس _ بخش چهارم            
2019-03-05

ویدیو آموزشی Nintex Workflow_بخش 3

فیلم آموزش جریان کاری (Workflow) در نینتکس _ بخش سوم            
2019-03-05

ویدیو آموزشی Nintex Workflow_بخش 2

فیلم آموزش جریان کاری (Workflow) در نینتکس _ بخش دوم          
2019-03-05

ویدیو آموزشی Nintex Workflow_بخش 1

فیلم آموزش جریان کاری (Workflow) در نینتکس _ بخش اول            
2019-03-05

ایجاد ویو (view)

ایجاد ویو:            
2019-03-05

ساخت منو

ساخت منو ها:      
2019-03-05

ایجاد لینک های مفید

برای اینکه بتوانید صفحه ای شبیه درخواست ها داشته باشیم به صورت زیر عمل کنید: