۱۳۹۷-۰۳-۰۵

مدیریت نیاز ها در SABSA با استفاده از پروفایل ویژگی کسب و کار

در یک معماری امنیتی کار آمد، هر محرک کسب و کار باید به طور کامل توسط سرویس های امنیتی حمایت شود. در یک معماری امنیتی کار […]
۱۳۹۷-۰۳-۰۵

پروفایل ویژگی امنیت کسب و کار SABSA

پروفایل ویژگی کسب و کار در قلب چارچوب SABSA قرار دارد. روش مهندسی نیاز هاست که اهداف کسب و کار و محرک ها را به نیاز […]
۱۳۹۷-۰۳-۰۵

مدیریت ریسک عملیاتی و SABSA

SABSA یک چارچوب عملیاتی و معماری برای دست یابی به فرصت ها و فراهم کردن نتایج مثبت به منظور دست یابی به اهداف تعریف شده ی […]
۱۳۹۷-۰۳-۰۵

رویکرد ادغام TOGAF – SABSA چیست؟

TOGAF و SABSA از نظر فرهنگی و فلسفی بسیار به یکدیگر شبیه هستند. هر دو بر کسب و کار تأکید دارند و هر دو یک چشم […]
۱۳۹۷-۰۳-۰۵

معماری امنیت اطلاعات SABSA

SABSA یک روش برای توسعه ی مبتی بر سنجش ریسک ناشی از امنیت اطلاعات سازمان و تضمین کننده ی معماری امنیت است و همچنین راه حل […]