ساخت صفحه
2019-03-05
ایجاد لینک های مفید
2019-03-05

دسترسی عمومی به صفحات

دسترسی عمومی به صفحات

صفحات به صورت معمول قابل دسترسی برای کاربران anonymous نیست. ( مانند صفحه ثبت نام اولیه)

برای دسترسی دادن به این نوع کاربران به روش زیر عمل کنید:

ابتدا یک لیست از جنس سند ایجا کنید.

این جنس از لیست ها امکان دسترسی افراد  anonymous را دارد، به همین دلیل صفحه خود را در این سند ایجاد کنید.

دسترسی عمومی به صفحات

دسترسی عمومی به صفحات

ایجاد صفحه ای از جنس وب پارت:

ایجاد صفحه ای از جنس وب پارت

ایجاد صفحه ای از جنس وب پارت:

ایجاد صفحه ای از جنس وب پارت: