پیوست در فرم اولیه و نمایش در سایر فرم ها
2019-03-05
ساخت صفحه
2019-03-05

تولید مستندات

تولید مستندات

گام اول : تولید محتویات سایت

تولید محتویات سایت

تولید محتویات سایت

تولید محتویات سایت

با انتخاب گزینه قبول از صفحه بالا ، صفحه تنظیمات محتوا باز می شود.

تنظیمات محتوا

آپلود قالب داکیومنت

document content types

گام دوم :  لیستی از جنس مخزن (Document Library) ایجاد می­کنیم و به ازای کنترل های تعریف شده در ورد ستون ها را می سازیم  و تنظیمات زیر را برای مخزن مورد نظر اعمال می کنیم.

تنظیمات مخزن

تنظیمات مخزن

سپس در صفحه تنظیمات مراحل زیر را انجام می دهیم:

تنظیمات مخزن

تنظیمات مخزن

سپس در یک لیست از جنس آیتم گردش کار را پیاده سازی می­ کنیم که یک مستند جدید از این  نوع محتوا  ایجاد میکند . گردش کار به صورت زیر می باشد:

گردش کار تولید داکیومنت

تنظیمات این اکشن به صورت زیر می باشد:

تنظیمات create item

سپس یک گردش کار در مخزن مورد نظر می سازیم : یکی از اکشن های مهم برای تولید مستندات Update  document می باشد.

Update document

Update document