بخش های سازنده چیستند؟
2016-05-21
بخش های سازنده و ADM
2016-05-23

بخش های سازنده معماری و بخش های سازنده راه حل

بخش های سازنده

بخش های سازنده معماری و بخش های سازنده راه حل

سیستم ها از مجموعه هایی از بخش های سازنده ساخته می شوند. آنها را می توان در چندین سطح از جزئیات تعریف کرد:

 • گروه بندی در سطح عملکردی، مانند پایگاه داده های مشتری، که به عنوان بخش های سازنده معماری شناخته شده است.
 • محصولات واقعی یا توسعه های سفارشی خاص به عنوان بخش های سازنده راه حل ها شناخته شده اند.

بخش های سازنده معماری

بخش های سازنده معماری (ABBs[1])، مستندات معماری و مدل هایی متعلق به مخزن معماری کسب و کار با توجه به طبقه بندی زنجیره معماری می باشند. آنها در طول برنامه ADM – عمدتاً در فازهای A،B ، C و D تعریف یا انتخاب می شوند.

ویژگی های ABBs به شرح زیر است:

 • آنها تعریف می کنند چه قابلیتی اجرا خواهد شد.
 • آنها نیازهای معماری را استخراج می کنند، به عنوان مثال نیازهای کسب و کار، اطلاعات، برنامه کاربردی و فناوری.
 • آنها توسعه بخش های سازنده راه حل را هدایت می کنند.

مشخصات ABB باید حداقل شامل موارد زیر باشد:

 • قابلیت های اساسی و ویژگی ها: معنا دار، بدون ابهام، شامل قابلیت های امنیتی و مدیریتی
 • رابط: مجموعه انتخاب شده، عرضه
 • همکاری و ارتباط با دیگر بخش های سازنده
 • بخش های سازنده وابسته به قابلیت های مورد نیاز به نام رابط های کاربری
 • نگاشت به کسب و کار/ موجودیت ها و سیاست های سازمانی

هر ABB باید شامل بیانیه ای از اسناد معماری و مدل های معماری متعلق به کسب و کار باشد، که می تواند در توسعه معماری مورد استفاده مجدد قرار گیرد. مشخصات بخش های سازنده که از ADM استفاده می کنند یک روند تکاملی و تکرار شونده است.

بخش سازنده راه حل

بخش های سازنده راه حل ([1]SBBs) مربوط به زنجیره راه حل ها هستند. آنها پیاده سازی های معماری های مشخص شده در زنجیره معماری سازمان هستند و ممکن است تولید شوند یا توسعه یابند. SBBها در فاز E از ADM ظاهر می شوند، که در آن بخش های سازنده خاص محصول برای اولین بار در نظر گرفته می شوند. SBBها تعریف می کنند که چه محصولات و قطعاتی پیاده سازی خواهند شد، در نتیجه پیاده سازی را تعریف می کنند.

ویژگی های SBBها به شرح زیر است:

 • آنها تعریف می کنند چه محصولات و اجزایی پیاده سازی خواهند شد.
 • آنها پیاده سازی را تعریف می کنند.
 • آنها نیازهای کسب و کار را برطرف می کنند.
 • آنها از محصول یا فروشنده جدا هستند.

مشخصات SBB باید حداقل شامل موارد زیر باشد:

 • قابلیت ها و ویژگی های خاص
 • رابط ها: مجموعه اجرا شده
 • SBBهای مورد نیاز استفاده شده با قابلیت های مورد نیاز و نام رابط های استفاده شده
 • نگاشت SBBها تا توپولوژی فناوری اطلاعات و سیاست های عملیاتی
 • مشخصات ویژگی های مشترک از قبیل امنیت، قابلیت مدیریت، مقیاس پذیری
 • عملکرد، قابلیت پیکربندی
 • اجرا کنندگان طراحی و محدودیت ها از جمله معماری فیزیکی
 • روابط بین SBBها و ABBها

[1] Solution Building Blocks


[1]Architecture Building Blocks