مخزن معماری
2016-05-17
ایجاد یک توانمندی عملیاتی معماری
2016-05-18

ایجاد و نگهداری یک توانمندی معماری سازمانی

توگف9 یک چارچوب توانمندی معماری را که مجموعه ای از اصول و دستورالعمل های مرجع برای ایجاد یک توانمندی یا کارایی در درون سازمان می باشد، ارائه می کند. خلاصه ای از محتویات این چارچوب در جدول زیر نشان داده شده است.

بخش شرح
ایجاد یک توانمندی معماری خطوط راهنمایی برای ایجاد یک توانمندی معماری در درون یک سازمان
سکوی معماری خطوط راهنمایی برای ایجاد و اجرای یک سکوی معماری سازمانی
سازگاری معماری خطوط راهنمایی برای تضمین سازگاری پروژه با معماری
قراردادهای معماری خطوط راهنمایی برای تعریف و استفاده از قراردادهای معماری
کنترل معماری چارچوب و خطوط راهنمایی برای کنترل معماری
مدل های بلوغ معماری تکنیک هایی برای ارزیابی و تعیین کمیت بلوغ سازمان در معماری سازمانی
چارچوب مهارت های معماری مجموعه ای از قواعد نقشی، مهارتی و تجربی برای تعهد کار معماری سازمانی کارکنان

ساختار کلی مربوط به یک چارچوب محتوای معماری در شکل زیر نشان داده شده است.
2-5