خروجی ها ، مصنوعات ، و قطعات سازنده
2016-05-17
مخزن معماری
2016-05-17

زنجیره سازمانی

توگف شامل مفهوم زنجیره سازمانی(شکل  زیر) می باشد. زنجیره سازمانی بیان می کند، که چگونه راه حل های کلی می توانند به منظور پشتیبانی نیازمندی های یک سازمان منحصر بفرد، بکار گرفته و اختصاصی شوند. زنجیره سازمانی دیدی از مخزن معماری است؛ که روش هایی را برای دسته بندی مصنوعات معماری و راه حل ها به همان شکلی که از طریق معماری های پایه برای معماری های ویژه سازمان استنتاج شده اند، ارائه می کند. زنجیره سازمانی شامل دو مفهوم مکمل نیز می باشد: زنجیره معماری و زنجیره راه حل ها.

2-3

زنجیره سازمانی و مخزن معماری:

زنجیره سازمانی دیدی از مخزن معماری را ارائه می کند، که سیر تکاملی این معماری های مرتبط را از عام به خاص، از مفهوم به واقعیت، و از منطقی به فیزیکی، نشان می دهد.

[منبع: توگف9 بخش 5: زنجیره سازمانی و ابزارها]