این بخش طبقه بندی و ابزارهای مناسب برای دسته بندی و ذخیره خروجی های فعالیت معماری در درون یک سازمان را تشریح می کند.

2016-05-21

مخزن معماری

اجرای قابلیت معماری بالغ در یک شرکت بزرگ، حجم عظیمی از خروجی های معماری ایجاد می کند. مدیریت موثر و بهره برداری مناسب از این خروجی […]
2016-05-21

زنجیره سازمانی و استفاده مجدد از معماری

زنجیره سازمانی نه تنها، کمکی برای ارتباطات ارائه می دهد، بلکه کمکی برای سازماندهی معماری قابل استفاده مجدد و دارایی های راه حل نیز ارائه می […]