2019-03-05

پیوست در فرم اولیه و نمایش در سایر فرم ها

نمایش فایل های  پیوست شده درلیست وظایف(کارتابل) فایل ها در فرم اولیه پیوست شده و می خواهیم در کارتابل سایرکاربران نمایش داده شود. گردش کار به […]
2018-05-26

مدیریت نیاز ها در SABSA با استفاده از پروفایل ویژگی کسب و کار

چارچوب SABSA در یک معماری امنیتی کار آمد، هر محرک کسب و کار باید به طور کامل توسط سرویس های امنیتی حمایت شود. در یک معماری […]
2018-05-26

پروفایل ویژگی امنیت کسب و کار SABSA

پروفایل ویژگی کسب و کار در قلب چارچوب SABSA قرار دارد. روش مهندسی نیاز هاست که اهداف کسب و کار و محرک ها را به نیاز […]
2018-05-26

مدیریت ریسک عملیاتی و SABSA

SABSA یک چارچوب عملیاتی و معماری برای دست یابی به فرصت ها و فراهم کردن نتایج مثبت به منظور دست یابی به اهداف تعریف شده ی […]
2018-05-26

رویکرد ادغام TOGAF – SABSA چیست؟

TOGAF و SABSA از نظر فرهنگی و فلسفی بسیار به یکدیگر شبیه هستند. هر دو بر کسب و کار تأکید دارند و هر دو یک چشم […]