خانه توگف چارچوب محتوای معماری

چارچوب محتوای معماری

این بخش، چارچوب محتوای توگف را تشریح می کند، که شامل یک فرا مدل ساختار یافته برای اشیای وابسته به معماری، استفاده از عناصر اصلی قابل استفاده مجدد معماری (ABB – Architectural Building Blocks ها) و دیدی کلی از خروجی های معمولی معماری می باشد.