خانه توگف چارچوب توانمندی معماری

چارچوب توانمندی معماری

این بخش سازمان، فرآیندها، مهارت ها، نقش ها و مسئولیت های مورد نیاز برای ایجاد و اجرای یک راهکار عملی معماری در درون سازمان را تشریح می کند.


 

عنوان تاریخ ایجاد نویسنده
8.8 استفاده از ADM برای ایجاد قابلیت معماری 21 فروردين 1393 امیر درجه
8.5 هیئت معماری 21 فروردين 1393 امیر درجه
8.4 مزایای مدیریت معماری 21 فروردين 1393 امیر درجه
8.3 چارچوب مدیریت معماری توگف 21 فروردين 1393 امیر درجه
8.2 مقدمه ای بر مدیریت معماری 21 فروردين 1393 امیر درجه