خانه توگف مفاهیم پایه توگف شامل چیست؟

توگف شامل چیست؟

توگف ساختار و محتوی یک توانمندی معماری را درون یک سازمان همانطوری که در شکل 1-1 نشان داده شده، منعکس می کند.

تعریف توانمندی:

قابلیتی که یک سازمان، شخص یا سیستم دارد. توانمندی ها به طور مشخص در عبارات عمومی و سطح بالا بیان می شوند و به طور مشخص نیازمند دستیابی به ترکیبی از سازمان، افراد، فرآیندها، و فناوری هستند. برای نمونه، بازاریابی، ارتباط با مشتری، یا فروش تلفنی خارج از محدوده.

[منبع: توگف 9 بخش 1: مقدمه، فصل 3 (تعاریف)]

توانمندی معماری سازمانی (یا توانمندی معماری) در حوزه توگف، قابلیتی برای سازمان جهت تقبل کارآمد فعالیت های یک راهکار معماری سازمانی است.

شکل 1-1: نمایی کلی از محتویات توگف و ارتباطاتشان

در هسته توگف روش توسعه معماری(Architecture Development Method)[1] قرار دارد. توانمندی معماری(Architecture Capability)[2] روش توسعه معماری را به اجرا در می آورد. ADM بوسیله تعدادی از دستورالعمل ها و تکنیک ها پشتیبانی می شود[3]. این دستورالعمل ها، محتوای معماری(Architecture Content) را جهت ذخیره شدن در مخزن(Repository) تولید می کنند[4]. محتوای معماری طبق زنجیره سازمانی(Enterprise Continuum) دسته بندی می شود[5]. مخزن معماری در ابتدا توسط مدل های مرجع توگف پر می شود[6].

همه اینها در بخش های ذیل تشریح شده اند.

1.10.1 روش توسعه معماری (ADM):ADM فرآیندی را برای دستیابی به یک معماری سازمانی ایده آل، مختص سازمانی مشخص که نیازمندی های کسب و کار را مورد توجه قرار می دهد، تشریح می کند.

ADM مولفه اصلی توگف است و در سطوح زیر راهنمایی، برای معماران فراهم می کند:

  • تعدادی از مراحل توسعه معماری (شامل: معماری کسب و کار، معماری های سیستم های اطلاعاتی و معماری فناوری) را در یک چرخه، به عنوان قالب کلی فرآیند برای فعالیت توسعه معماری فراهم می کند.
  • شرح مختصر هر یک از مراحل معماری را فراهم می کند. هر مرحله را بر حسب اهداف، رویکردها، ورودی ها، گام ها و خروجی ها تشریح می کند. بخش های ورودی و خروجی تعریفی از ساختار و خروجی های محتوای معماری را فراهم می کنند (تشریح تفصیلی مرحله ورودی و مرحله خروجی در چارچوب محتوای معماری ارائه شده است).
  • خلاصه های فرا مرحله ای که مدیریت نیازمندی ها را پوشش می دهند، فراهم می کند.
  • چگونه انواع مختلف مصنوعات شکل می گیرند؟
  • چگونه آنها می توانند نفوذ کنند؟
  • چگونه دوباره مورد استفاده قرار گیرند؟

این مطالب در فصول 4 و 6 به صورت کامل شرح داده خواهند شد.

1.10.2 دستورالعمل ها و تکنیک های ADM:

دستورالعمل ها و تکنیک های ADM، تعدادی دستورالعمل و تکنیک را برای پشتیبانی کاربردهای ADM فراهم می کنند. دستورالعمل ها تاکید بر سازگار کردن ADM برای تعامل با تعدادی از سناریوهای مورد استفاده که شامل: شیوه های مختلف فرآیند (مثلاً استفاده از تکرار) و همچنین معماری های تخصصی (همچون امنیت) می باشند، دارند. تکنیک ها وظایف خاصی را در درون ADM پشتیبانی می کنند(همچون تعریف اصول، سناریوهای کسب و کار، تحلیل فاصله ها، طرح ریزی انتقال، مدیریت ریسک و غیره).

فصل 7 این بخش مفاهیم ذکر را بیشتر باز می کند.

1.10.3 چارچوب محتوای معماری:

چارچوب محتوای معماری، مدلی تفصیلی از محصولات کاریِ معماری که شامل: خروجی ها، مصنوعات درون خروجی ها و بخش های سازنده معماری (Architecture Building Blocks - ABBها) که خروجی ها ارائه می کنند، فراهم می کند.

1.10.4 زنجیره سازمانی:

زنجیره سازمانی، مدلی را برای ساختاردهی یک مخزن مجازی، روشی را برای دسته بندی معماری و مصنوعات راه حل ها که نشان می دهند:

را فراهم می کند. این مدل بر پایه معماری ها و راه حل هایی(مدل ها، الگوها، توصیفات معماری و غیره) است که در درون سازمان و در سطح گسترده تر در صنایع وجود دارند. همچنین سایر اطلاعاتی که سازمان برای استفاده در توسعه معماری هایش جمع آوری کرده است، در این مدل قابل استفاده می باشند.

1.10.5 مدل های مرجع توگف:

توگف دو مدل مرجع را جهت استفاده در حد امکان در زنجیره سازمانی ویژه هر سازمان فراهم می کند.

جدول 1-3: مدل های مرجع گنجانده شده در زنجیره سازمانی

مدل مرجع

شرح

مدل مرجع فنی معماری پایه توگف

مدل مرجع فنی توگف، یک معماری از خدمات کلی و کارکردهایی است که پایه ای را که معماری های خاص و عناصر اصلی معماری (ABB ها) می توانند بسازند، فراهم می کند.

مدل مرجع یکپارچه زیرساخت اطلاعات (III-RM)

مدل مرجع یکپارچه زیرساخت اطلاعات (III-RM) بر پایه معماری پایه توگف می باشد و به طور ویژه هدفش کمک به طراحی معماری هایی است که قابلیت گردش بدون محدودیت اطلاعات را پشتیبانی و مقدور می سازند.

فصل 12 این بخش به شرح مدل های مرجع می پردازد.

1.10.6 چارچوب توانمندی معماری :

چارچوب توانمندی معماری، مجموعه ای از منابع، دستورالعمل ها، قالب ها، اطلاعات پیشین و غیره می باشد؛ که برای کمک به معمار در جهت ایجاد یک راهکار معماری در درون سازمان، ایجاد شده است.

 


[1]مستند شده در راهنمای TOGAF 9 بخش 2: ADM

[2]مستند شده در راهنمای TOGAF 9 بخش 6: چارچوب توانمندی معماری

[3]مستند شده در راهنمای TOGAF 9 بخش 3: خطوط راهنما و تکنیک های ADM

[4]مستند شده در راهنمای TOGAF 9 بخش 5: چارچوب محتوای معماری

[5]مستند شده در راهنمای TOGAF 9 بخش 4: زنجیره سازمانی و ابزارها

[6]مستند شده در راهنمای TOGAF 9 بخش 5: مدل های مرجع TOGAF

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن