خانه توگف مدل های مرجع توگف

مدل های مرجع توگف

این بخش دو مدل مرجع معماری به نام های مدل مرجع فنی توگف (TRM) و مدل مرجع یکپارچه زیرساخت اطلاعات (III-RM – Integrated Information Infrastructure Reference Model) را ارائه می کند.