خانه توگف زنجیره سازمانی و ابزارها

زنجیره سازمانی و ابزارها

این بخش طبقه بندی و ابزارهای مناسب برای دسته بندی و ذخیره خروجی های فعالیت معماری در درون یک سازمان را تشریح می کند.