نمونه سوالات آزمون توگف

1-      کدام یک بهترین دلیل برای استفاده از چارچوب معماری می باشد؟

 1. طراحی معماری پیچیده است.
 2. استفاده از چارچوب فرایند معماری را سرعت می بخشد.
 3. یک چارچوب مجموعه ای از ابزارها و زبانی مشترک فراهم می آورد.
 4. همه موارد

2-      کدام یک از فازهای ADM مدیریت پیاده سازی را ارائه می دهد؟

 1. فاز E
 2. فاز F
 3. فاز G
 4. فاز H

3-      کدام یک از محصولات زیر معماری را از دیدگاه (Viewpoint) خاصی شرح می دهند؟

 1. Artifact
 2. Building Block
 3. Catalog
 4. Deliverable

4-      زنجیره سازمانی چیست؟

 1. یک چارچوب معماری سازمانی
 2. یک مدل مرجع
 3. یک مدل جهت دسته بندی مصنوعات
 4. یک روش برای توسعه معماری

5-      فاز H چه چیزهایی را شامل می شود؟

 1. آماده سازی سازمان برای یک پروژه موفق معماری
 2. توسعه معماری موجود و مطلوب و تحلیل شکاف
 3. اطمینان از اینکه معماری به نیازهای سازمان پاسخ می دهد.
 4. تمام موارد

6-      کدام یک از گزینه های زیر در ارتباط با فازهای ADM صحیح نیست؟

 1. تکرار پذیر هستند.
 2. چرخشی هستند.
 3. اجرای هر فاز الزامی می باشد.
 4. هر فاز تنها دامنه خود را پوشش می دهد.

7-      کدام یک از معیارهای زیر برای زمانی که می خواهیم حوزه معماری را تعیین کنیم در نظر گرفته نمی شود؟

 1. حوزه کاری معماری
 2. سطح جزییات
 3. بازه زمانی
 4. معماری داده ها

8-      عبارت را تکمیل کنید: فرایند مدیریت نیازمندی های معماری برروی ....... اعمال می شود.

 1. تمامی فازهای ADM
 2. فقط فاز مقدماتی
 3. فقط فاز مدیریت نیازمندی ها
 4. سه فاز توسعه معماری

9-      در کدام یک از فازهای ADM استراتژی های مربوط به پیاده سازی و برنامه گذار تدوین می گردند؟

 1. فاز E
 2. فاز F
 3. فاز G
 4. فاز H

10-  کدام یک از فرایندهای زیر اولین فعالیت مربوط به حوزه فناوری اطلاعات در چرخه ADM می باشد؟

 1. اپلیکیشن
 2. داده
 3. کسب و کار
 4. فناوری