گروه های کاربری
۱۳۹۷-۱۲-۱۴
تولید مستندات
۱۳۹۷-۱۲-۱۴

پیوست در فرم اولیه و نمایش در سایر فرم ها

نمایش فایل های  پیوست شده درلیست وظایف(کارتابل)

فایل ها در فرم اولیه پیوست شده و می خواهیم در کارتابل سایرکاربران نمایش داده شود. گردش کار به شکل زیر است:

گردش کار نمایش فایل پیوست

Get Attachment Urls UDA

For each

VT Get List Item Attachment

Regular Expression

Build String

 متغیر خروجی مرحله قبل را به تابع زیر داده و با استفاده از یک Rich text نمایش میدهیم.

نمایش فایل پیوست