ویدیو آموزشی Nintex Workflow_بخش ۱
۱۳۹۷-۱۲-۱۴
ویدیو آموزشی Nintex Workflow_بخش ۳
۱۳۹۷-۱۲-۱۴

ویدیو آموزشی Nintex Workflow_بخش ۲

فیلم آموزش جریان کاری (Workflow) در نینتکس _ بخش دوم