مزایای مدیریت معماری
۱۳۹۵-۰۳-۰۱
استفاده از ADM برای ایجاد قابلیت معماری
۱۳۹۵-۰۳-۰۱

هیئت معماری

هیئت معماری

معماری سازمانی بدون پشتوانه سیاسی مناسب محکوم به شکست است. یک عنصر مهم در هر استراتژی نظام معماری، ایجاد یک گروه تخصصی معماری فرا سازمانی برای نظارت بر اجرای استراتژی مدیریت است. این گروه/هیئت باید نماینده همه ذینفعان کلیدی در معماری باشد، و به طور معمول شامل یک گروه از مدیران مسئول بررسی و نگهداری معماری کلی است.

هزینه های ایجاد و راه اندازی انجمن معماری بسیار کمتر از ذخیره ای هستند، که در نتیجه استفاده از راه حل های تک موردی و تحولات نامحدود در سراسر سازمان صورت می گیرند. این تحولات همواره منجر به مسائل زیر می شوند:

 • هزینه های بالای توسعه
 • هزینه های بالای عملیات و پشتیبانی:

–        محیط های متعدد برای زمان اجرا

–        زبان های پیاده سازی های متعدد

–        رابط ها و پروتکل های متعدد

 • کیفیت پایین
 • ریسک بیشتر
 • مشکل در تکرار و استفاده دوباره از راه حل ها

گروه تخصصی معماری به طور معمول مسئول و پاسخگوی، دستیابی به تمام یا بعضی از اهداف زیر است:

 • سازگاری بین معماری های فرعی
 • شناسایی اجزای قابل استفاده مجدد
 • انعطاف پذیری معماری سازمانی؛ برای انطباق با نیازهای کسب و کار و استفاده از فن آوری های جدید
 • الزام پذیرش معماری
 • بهبود سطح بلوغ نظام معماری در سازمان
 • اطمینان از اینکه نظم و انضباط توسعه مبتنی بر معماری به تصویب برسد.
 • ارائه پایه و اساس کلیه تصمیم گیری ها با توجه به تغییرات معماری ها
 • حمایت از قابلیت توسعه قابل مشاهده، جهت حوزه های خارج از مرزهای تصمیم گیری

گروه تخصصی معماری همچنین مسئول موارد عملیاتی مانند: نظارت و کنترل قراردادهای معماری می باشد. این گروه همچنین برای آیتم های مدیریتی مانند: تولید مواد مدیریتی نیز قابل استفاده است.