جریان اطلاعات بدون مرز
۱۳۹۵-۰۳-۰۱
چارچوب مدیریت معماری توگف
۱۳۹۵-۰۳-۰۱

مقدمه ای بر مدیریت معماری

مدیریت معماری شیوه ای است که با استفاده از آن معماری سازمانی و دیگر معماری ها در کل سازمان هدایت و کنترل می شوند.

مدیریت معماری شامل موارد زیر می باشد:

 • پیاده سازی یک سیستم کنترلی برای ایجاد و نظارت بر تمام اجزاء و فعالیت های معماری، برای اطمینان از معرفی موثر، پیاده سازی و تکامل معماری در سازمان.
 • پیاده سازی یک سیستم برای اطمینان از انطباق با استانداردهای داخلی و خارجی و الزامات نظارتی.
 • ایجاد فرآیندهایی که از مدیریت موثر فرآیندهای ذکر شده، در پارامترهای مورد توافق حمایت می کند.
 • توسعه شیوه هایی که به جامعه ذینفعان هم در داخل و هم در خارج از سازمان، که به وضوح مشخص شده اند، اطمینان می دهند.

مدیریت معماری به طور معمول در یک ساختار سلسله مراتبی عمل می کند. به ویژه در سازمان های بزرگ، می تواند شامل دامنه های مجزا با قوانین و فرآیندهای خود که در زیر آمده است، باشد:

 • مدیریت امور سازمان
 • مدیریت تکنولوژی
 • مدیریت فناوری اطلاعات
 • مدیریت معماری

هر یک از این حوزه های مدیریتی ممکن است در چند سطح جغرافیایی(جهانی، منطقه ای و محلی) در داخل کل سازمان وجود داشته باشند. مدیریت کسب و کار یک موضوع گسترده و خارج از حوزه چارچوب توگف است.

مدیریت چیست؟

مدیریت درباره، تضمین انجام درست کسب و کار است. این مورد کمتر در مورد کنترل آشکار و پایبندی به قوانین است، و بیشتر در مورد استفاده موثر از منابع برای اطمینان از پایبندی به اهداف استراتژیک سازمان است.

ویژگی های که در ادامه آمده اند، از مدیریت امور سازمان که در توگف برای مشخص کردن ارزش و لزوم مدیریت به عنوان یک رویکرد به تصویب رسیده در سازمان و ارتباطشان با سایر بخش های درگیر، اقتباس شده اند:

 • نظم و انضباط: تمام طرف های درگیر متعهد به پایبندی به روال ها، فرایندها و ساختارهای تاسیس شده توسط این سازمان، خواهند بود.
 • شفافیت: تمام اقدامات اجرا شده و پشتیبانی هایی که از تصمیم گیری ها انجام می دهند، برای بازرسی توسط سازمان ها و افراد مجاز در دسترس خواهند بود.
 • استقلال: تمام فرایندها، تصمیم گیری ها، و مکانیزم های مورد استفاده برای به حداقل رساندن یا اجتناب از درگیری های بالقوه و علایق، مستقر خواهند بود.
 • پاسخگویی: گروه های قابل شناسایی در سازمان – به عنوان مثال، هیئت مدیریت که اقدامات و تصمیم گیری ها را انجام می دهند – دارای مجوز و مسئول اقدامات خود هستند.
 • مسئولیت: هر یک از طرفین قرارداد باید برای سازمان و ذینفعان خود، با وظیفه شناسی و مسئولیت کار کند.
 • انصاف: تمام تصمیمات گرفته شده، فرایندهای مورد استفاده، و اجرای آنها منجر به ایجاد مزیت ناعادلانه ای برای گروهی خاص نخواهند بود.