مروری بر دستورالعمل ها و تکنیک های ADM
۱۳۹۵-۰۳-۰۱
تجزیه و تحلیل شکاف
۱۳۹۵-۰۳-۰۱

سناریوهای کسب و کار

سناریوی کسب و کار چیست؟

عامل کلیدی در موفقیت هر پروژه بزرگ دامنه ای است که به نیازهای کسب و کار مرتبط است. این دامنه کسب و کار را برای رسیدن به اهداف حمایت می کند. سناریوهای کسب و کار روش مورد استفاده برای کمک به شناسایی و درک نیازهای کسب و کار که معماری باید به آنها اشاره کند، هستند.

یک سناریوی کسب و کار موارد زیر را توصیف می کند:

 • فرآیند کسب و کار، برنامه کاربردی یا مجموعه ای از برنامه های کاربردی
 • محیط کسب و کار و تکنولوژی
 • مردم و اجزای محاسبات (“اجراکنندگان/کارمندان”) که سناریو را اجرا می کنند.
 • نتیجه مورد نظر از اجرای مناسب

این روش ممکن است مکرراً در سطوح مختلف از جزئیات در تجزیه سلسله مراتبی از معماری کسب و کار مورد استفاده قرار گیرد. فرایند سناریوی کسب و کار عمومی به شرح زیر است:

 1. شناسایی، مستند سازی، و رتبه بندی مساله ای که پروژه را هدایت می کند.
 2. مستند سازی، به عنوان مدل های معماریِ سطح بالا، در محیط های کسب و کار و فنی که در آن شرایط مشکل در انجا بوجود آمده است.
 3. شناسایی و مستند سازی اهداف مورد نظر؛ نتایج کنترل کردن موفقیت آمیز مسائل.
 4. شناسایی نقش های انسانی و جایگاهشان در مدل کسب و کار، شرکت کنندگان انسانی و نقش هایشان.
 5. شناسایی نقش های کامپیوتری و جایگاهشان در مدل های فن آوری، عناصر محاسبات و نقش هایشان.
 6. شناسایی و مستند سازی نقش ها، مسئولیت ها، و میزان موفقیت هر نقش، دستورات مورد نیاز برای هر نقش و نتایج مورد نظر برای کنترل وضعیت به طور مناسب.
 7. چک کردن تناسب با هدف، الهام بخش بعدی کار معماری است، و تنها در صورت لزوم اصلاح می شود.

این فرایند در شکل زیر خلاصه شده است.

 فرآیند سناریوی کسب و کار

فرآیند سناریوی کسب و کار

یک سناریوی کسب و کار خوب نشان دهنده نیازهای مهم یا مسائل کسب و کار است، و فروشندگان را قادر به درک ارزش یک راه حل برای مشتری می سازد.

سناریوی کسب و کار خوب “SMART[1]” نیز هست:

ویژه(Specific)، با تعریف آنچه که باید انجام شود.
قابل اندازه گیری(Measurable)، از طریق معیارهای روشن برای رسیدن به موفقیت.
عملی(Actionable)، با بخش بندی واضح مساله و ارائه پایه هایی برای یک راه حل.
واقعی(Realistic)، مساله می تواند در درون محدودیت های واقعی مرزهای فیزیکی، زمان و هزینه حل شود.
محدود به زمان(Time-bound)، که یک بیانیه روشن وجود دارد که کی فرصت تمام می شود.

استفاده از سناریوهای کسب و کار درADM

سناریوهای کسب و کار به طور چشمگیر در فاز اولیه ADM(چشم انداز معماری) زمانی که از آنها برای تعریف نیازهای کسب و کار مربوطه استفاده می شوند و برای ایجاد همزبانی با مدیریت کسب و کار و دیگر ذینفعان، حضور دارند.

این سناریوها همچنین ممکن است در دیگر مراحل، به ویژه در معماری کسب و کار، برای استخراج ویژگی های معماری به طور مستقیم از نیازهای سطح بالای کسب و کار، مورد استفاده قرار گیرند.

از آنجا که نیازهای کسب و کار در تمام مراحل چرخه ADM مهم هستند، روش سناریوی کسب و کار نقش مهمی در ADM، با تضمین اینکه نیازهای کسب و کار خودشان کامل و درست هستند، بازی می کنند.


[۱]SMART: Specific – Measurable – Actionable – Realistic – Time-bound