سناریوهای کسب و کار
۱۳۹۵-۰۳-۰۱
قابلیت همکاری
۱۳۹۵-۰۳-۰۱

تجزیه و تحلیل شکاف

روش شناخته شده ای تحت عنوان “تجزیه و تحلیل شکاف” به طور گسترده ای در ADM برای اعتبار سنجی یک معماری در حال توسعه مورد استفاده قرار می گیرد. یک گام کلیدی در اعتبار سنجی معماری در نظر گرفتن آنچه که ممکن است فراموش شده باشد، است. معماری باید تمام نیازهای ضروری پردازش اطلاعات سازمان را پشتیبانی کند. مهم ترین منبع شکاف که باید در نظر گرفته شود، نگرانی های ذینفعان در کار قبلی معماری می باشد، که به آنها پرداخته نشده است.

فرض اولیه این است که فاصله بین معماری وضع موجود و معماری وضع مطلوب، مواردی که به عمد حذف شده اند، به طور تصادفی کنار گذاشته شده اند یا هنوز مشخص نشده اند، برجسته شود.

منابع اصلی شکاف عبارتند از:

۱- شکاف های دامنه کسب و کار:

– شکاف های انسانی(به عنوان مثال، نیازهای متقابل آموزشی)

– شکاف های فرآیندی(به عنوان مثال، ناکارآمدی فرآیند)

– شکاف های ابزارها (به عنوان مثال، نبود ابزار کارا یا وجود چندین ابزار با یک کارایی)

– شکاف های اطلاعاتی

– شکاف های اندازه گیری

– شکاف های مالی

– شکاف های امکانات (ساختمان، فضای اداری، و غیره )

۲- شکاف های دامنه داده ها:

– عدم وجود جریان مناسب داده ها.

– قرار نداشتن داده ها در جای مورد نیاز.

– داده هایی که مورد نیاز نیستند.

– داده هایی که در زمان مورد نیاز در دسترس نیستند.

– داده هایی که ایجاد نشده اند.

– داده هایی که مصرف نشده اند.

– شکاف های ارتباط داده ها.

۳- شکاف های برنامه های کاربردی نهفته، حذف یا ایجاد شده

۴- شکاف های فن آوری های نهفته، حذف و یا ایجاد شده

مراحل تحلیل شکاف به شرح زیر می باشند:

تدوین یک ماتریس با تمام بخش های سازنده معماری (ABBs) برای معماری وضع موجود در محور عمودی، و تمامی ABBs های معماری وضع مطلوب در محور افقی.
اضافه کردن یک ردیف با برچسب “ABBs جدید”، به آخر محور معماری وضع مطلوب؛ و افزودن یک ستون به آخر محور معماری مطلوب دارای برچسب “ABBs حذف شده”.
در چه جاهاییABBها هم در معماری وضع موجود و هم معماری وضع مطلوب موجود هستند؟ این موارد را با عنوان “شامل” در سلول های متقاطع ثبت کنید.
در چه جاهایی ABBهای معماری موجود در معماری هدف وجود ندارند؟ هر یک باید بررسی شود. اگر به درستی حذف شده باشد، آن را به عنوان سلول “حذف شده” علامت گذاری کنید. اگر چنین نیست، شما یک حذف تصادفی در معماری مطلوب خود کشف کرده اید، که باید به برقراری ABB در تکرار بعدی از طراحی معماری اشاره کنید. پس از این کار، مورد یافت شده را به عنوان سلول “حذف شده” علامت گذاری کنید.
کجا یک ABB از معماری مطلوب را نمی توان در معماری وضع موجود یافت؟ آن را به عنوان یک ردیف “جدید” در محل برخورد ردیف و ستون به عنوان یک شکاف که نیاز به پر شدن دارد، یا در حال توسعه و فراهم آوردن یک بخش سازنده است، علامت گذاری کنید.

هنگامی که این فعالیت کامل شد، هر چیزی تحت عنوان “خدمات حذف شده” یا “خدمات جدید”، یک شکاف است. چنانچه به درستی حذف شده باید توضیح داده شود، یا به عنوان تثبیت دوباره یا در حال توسعه/فراهم آوردن عمل به آن اشاره شود.

جدول زیر نمونه هایی از شکاف بین معماری موجود و معماری مطلوب را نشان می دهد. در این مورد عناصر گم شده “خدمات پخش” و “خدمات صفحه نمایش مشترک” می باشند.

جدول ۷-۴: مثال آنالیز شکاف

سرویس های حذف شده

سرویس های لیست پستی

سرویس های تلفنی ارتقا یافته

سرویس های ویدئو کنفرانس

معماری هدف

–>

معماری ابتدایی


عمداً حذف شده

سرویس های پخش

شامل

سرویس های ویدئو کنفرانس

پتانسیل انطباق

سرویس های تلفنی ارتقا یافته

غیر عمدی کنار گذاشته شده-شکافی در معماری مطلوب

سرویس های صفحه نمایش مشترک

شکاف: سیستم های ارتقا یافته توسعه یافته یا تولید شده

شکاف: سیستم های ارتقا یافته توسعه یافته یا تولید شده

جدید

آنالیز شکاف باید در فازهای D,C,B و E از ADM مورد استفاده قرار گیرد.