هیئت معماری
۱۳۹۵-۰۳-۰۱
بخش های سازنده چیستند؟
۱۳۹۵-۰۳-۰۱

استفاده از ADM برای ایجاد قابلیت معماری

استفاده از ADM برای ایجاد قابلیت معماری

ایجاد قابلیت معماری پایدار در یک سازمان می تواند با پیوستن به رویکردی مشابه که برای ایجاد هر گونه قابلیت دیگر – مانند قابلیت مدیریت فرایندهای کسب و کار – داخل یک سازمان استفاده می شود، بدست آید. ADM یک روش ایده آل برای استفاده معمار و مدیریت برای اجرای چنین توانایی است. استفاده از ADM با چشم انداز معماری خاص برای ایجاد یک شیوه معماری در سازمان این هدف را محقق خواهد ساخت.

توگف بیان می کند که این فرآیند نباید به عنوان یک مرحله از پروژه معماری، یا یک پروژه یکی کردن دیده شود. بلکه باید به عنوان یک شیوه در حال انجام که محتوا، محیط و منابع را برای مدیریت و تحویل معماری به سازمان را فراهم می کند، دید. به عنوان یک پروژه معماری که در داخل این محیط انجام می شود ممکن است یک تغییر در شیوه معماری را تقاضا کند، که باعث چرخه دیگری از ADM برای گسترش شیوه معماری می شود.

اجرای هر قابلیت در یک سازمان مستلزم طراحی چهار دامنه معماری است: کسب و کار، اطلاعات، برنامه های کاربردی و فناوری. ایجاد شیوه معماری در یک سازمان در نهایت نیاز به طراحی موارد زیر دارد:

  • معماری کسب و کارِ شیوه معماری، مدیریت معماری، فرآیندهای معماری، معماری ساختار سازمانی، اطلاعات مورد نیاز معماری، محصولات معماری و غیره را برجسته خواهد کرد.
  • معماری اطلاعات که ساختار زنجیره سازمان کسب و کار و مخزن معماری را تعریف خواهد کرد.
  • معماری برنامه های کاربردی که عملکرد برنامه های کاربردی و / یا خدمات مورد نیاز برای فعال کردن شیوه معماری را مشخص می کند.
  • معماری فناوری است که نیازهای زیرساخت شیوه معماری و استقرار در حمایت از برنامه های کاربردی و زنجیره معماری را به تصویر می کشد.