چرخه توسعه معماری
۱۳۹۵-۰۲-۲۹
تعیین حوزه فعالیت های معماری برای سازمانتان
۱۳۹۵-۰۲-۲۹

چگونه ADM را با سازمانتان وفق دهید؟

ADM یک روش کلی برای توسعه معماری است؛ که برای رسیدگی به اغلب نیازمندی های سیستمی و سازمانی طراحی شده است. به راحتی با جغرافیاهای متغیر، بخش های عمودی و گونه های صنعتی همراستا می شود. با این وجود ، اغلب لازم خواهد بود که ADM جهت تناسب با نیازهای خاص، توسعه یا اصلاح گردد. یکی از کارهای قبل از اعمال ADM، بازبینی فرآیندها و خروجی هایشان جهت کاربردی بودن و سپس بهینه سازی آنها به طوری که با اوضاع مربوط به سازمان مورد نظر مناسب است، می باشد. این فعالیت ممکن است یک ADM مختص سازمان را به خوبی تولید کند.

چندین دلیل برای بهینه سازی ADM برای یک سازمان منحصر بفرد وجود دارند. برخی از دلایل به شرح زیر می باشند:

یک مساله مهم این است که ترتیب اجرای مراحل در ADM بسته به بلوغ نظم معماری در سازمان مربوطه، متفاوت است. برای مثال، اگر مورد کسب و کار برای انجام معماری به خوبی شناسایی نشده باشد، پس ایجاد یک چشم انداز معماری ضروری است. یک معماری کسب و کار تفصیلی می بایست در کنار تعریف مورد کسب و کار و در جهت ادامه کار معماری و ایمن سازی مشارکت فعال ذینفعان کلیدی در آن کار آورده شود.
ترتیب مراحل ممکن است توسط کسب و کار و اصول معماری مربوط به یک سازمان تعریف شود. برای مثال، اصول کسب و کار ممکن است الزام کنند، که سازمان برای تنظیم فرآیندهای کسب و کارش در جهت برآورده کردن نیازهای یک راه حل جامع، آماده شود. این آمادگی باید به گونه ای باشد که، به سرعت جهت فعال سازی پاسخ به تغییرات بازار پیاده سازی شود. در چنین حالتی، معماری کسب و کار (یا حداقل قسمتی از آن) ممکن است به خوبی تکمیل معماری سیستم های اطلاعاتی را ادامه دهد.
یک سازمان ممکن است نیاز به استفاده از ADM با دیگر چارچوب های معماری سازمانی که مجموعه ای از خروجی های خاص را برای یک بخش اصلی(دولتی) تعریف کرده است، داشته باشد. برخی از این بخش های اصلی عبارتند از: دولت، وزارت دفاع، کسب و کار الکترونیک، مخابرات و ارتباطات و غیره.
ADM یکی از فرآیندهای مشترکی است که مدل کنترلی یکپارچه را برای یک سازمان ایجاد می کند. ADM مکمل و پشتیبانی کننده دیگر فرآیندهای استاندارد مدیریت برنامه است. سازمان ADM را جهت آشکار کردن ارتباطات و وابستگی ها با دیگر فرآیندهای مدیریتی، بهینه سازی می کند.
ADM برای استفاده توسط پیمانکار در حالت برون سپاری تبدیل به یک دستور شده است؛ و نیازمند این است که برای رسیدن به توافق مناسب بین راهکارهای فعلی پیمانکار و نیازمندی های ذکر شده سازمان، بهینه سازی شود.
سازمان، یک سازمان کوچک تا متوسط است؛ و نیازمند استفاده از یک نسخه خلاصه ADM می باشد. این نسخه می بایست، متناسب با ابعاد سازمان و پیچیدگی سیستمی معمول چنین محیطی باشد.
سازمان خیلی بزرگ و پیچیده است؛ شامل چندین سازمان جدا ولی مرتبط که در داخل یک چارچوب کلی مشارکتی کسب و کار می باشند. در این حالت ADM برای شناسایی و تطابق با این مدل کسب و کار می بایست بهینه سازی شود. چنین سازمان هایی معمولاً نمی توانند به راحتی و مانند قبل معماری شوند، برای اینگونه سازمان ها رویکردی متحدتر نیاز می باشد.

فرآیند ADM همچنین می تواند برای رسیدگی به چندین سناریوی مختلف بهینه سازی شود. این سناریوها شامل: شیوه های مختلف فرآیند (مثلا استفاده از تکرار) و همچنین معماری های تخصصی خاص (همچون امنیت) می باشند. این موارد در فصل ۷ مورد بحث قرار گرفته اند.