ایجاد یک توانمندی عملیاتی معماری
۱۳۹۵-۰۲-۲۹
چگونه ADM را با سازمانتان وفق دهید؟
۱۳۹۵-۰۲-۲۹

چرخه توسعه معماری

ADM شامل چند مرحله است که به صورت متناوب از طریق بازه ای از حوزه های معماری، معمار را قادر می سازند تا بتواند تضمین کند که مجموعه کاملی از نیازمندی ها به طور کامل در نظر گرفته شده اند، ظاهر می شود. ساختار پایه مربوط به ADM در شکg زیر نشان داده شده است.

ADM

ADM به صورت تکراری در کل فرآیند بین مراحل و در داخل آنها اعمال می شود. در سراسر چرخه ADM می بایست اعتبار سنجی مکرر نتایج در مقابل نیازمندی های اصلی هم برای کل چرخهADM و هم برای هر مرحله از فرآیند وجود داشته باشد.

چنین اعتبار سنجی می بایست حوزه، جزئیات، برنامه های زمانبندی و رویدادهای مهم را بررسی مجدد کند. هر مرحله می بایست دارائی های تولید شده از طریق تکرارهای قبلی فرآیند و دارائی های خارجی حاصل از بازار، همچون دیگر چارچوب ها یا مدل ها را مدنظر قرار دهد.

ADM مفهوم تکرار را در ۳ سطح پشتیبانی می کند:

چرخش حول ADM:ADM در یک حالت دایره وار ارائه شده است و نشان می دهد که تکمیل یک مرحله از کار معماری به صورت مستقیم، نیازهای چرخه بعدی کار معماری را تامین می کند.
تکرار بین مراحل: توگف مفهوم تکرار در بین مراحل را توصیف می کند. (به طور مثال: بازگشت به معماری کسب و کار در حین تکمیل معماری فناوری).
چرخش حول یک مرحله: توگف اجرای تکراری مربوط به فعالیت ها را درون یک مرحله خاص ADM به عنوان تکنیکی برای تشریح دقیق محتوای معماری پشتیبانی می کند.
خلاصه ای از اهداف در جدول زیر بیان شده اند.

مرحله ADM اهداف
مرحله مقدماتی سازمان را برای پروژه های موفق معماری توگف آماده می کند. فعالیت های آماده سازی و راه اندازی مورد نیاز برای درک مسیر کسب و کار برای یک معماری سازمانی جدید را به عهده می گیرد. این فعالیت ها شامل تعریف یک چارچوب معماری مختص سازمان، ابزارها و تعریف اصول می باشند.
مدیریت نیازمندی ها

هر مرحله از پروژه توگف بر پایه نیارمندی های کسب و کار و اعتبارسنجی ها می باشد. نیازمندی ها شناسایی شده، ذخیره شده و به درون و بیرون مراحل مربوطه ADM اعمال می شوند.

مرحله :A چشم انداز معماری حوزه، محدودیت ها و انتظارات را برای یک پروژه توگف تعیین می کند. چشم انداز معماری را می سازد. ذینفعان را تعریف می کند. زمینه کسب و کار را تصدیق می کند و صورت وضعیت کار معماری را ایجاد می کند. همچنین موافقت ها را نیز کسب می کند..
مرحله B: معماری کسب و کار

مرحلهC : معماری های سیستم های اطلاعاتی(برنامه های کاربردی و داده ها)

مرحله D: معماری فناوری

معماری ها را در چهار حوزه توسعه می دهد:

کسب و کار

سیستم های اطلاعاتی- برنامه کاربردی

سیستم های اطلاعاتی- داده ها

فناوری

در هر مورد، معماری موجود و معماری مطلوب و تحلیل فاصله ها را توسعه می دهد.

مرحله E: فرصت ها و راه حل ها طرح پیاده سازی اولیه و شناسایی خروجی های قابل ارائه به بخش های سازنده شناسایی شده در مراحل قبلی را، اجرا می کند. پیاده سازی های اصلی پروژه ها را شناسایی می کند و آنها را در گروه های معماری های انتقال قرار می دهد.
مرحله F: طرح انتقال هزینه های با ارزش و ریسک ها را تحلیل می کند. طرح انتقال و پیاده سازی با جزئیات را توسعه می دهد.
مرحله G: پیاده سازی کنترل نظارت معماری را برای پیاده سازی فراهم می کند. قراردادهای معماری را آماده و منتشر می کند (هیئت کنترل پیاده سازی). تضمین می کند که پیاده سازی پروژه ها مطابق با معماری می باشند.
مرحله H: مدیریت تغییرات معماری نظارت مستمر و یک فرآیند مدیریت تغییر، برای تضمین اینکه معماری پاسخگوی نیازهای سازمان است را فراهم می کند؛ و ارزش معماری را برای کسب و کار به حداکثر می رساند.
تعیین حوزه یک فعالیت معماری سازمانی:

ADM یک ترتیب پیشنهادی را برای مراحل و گام های مختلف مرتبط با توسعه یک معماری سازمانی در سطح سازمان تعریف می کند؛ اما حوزه را برای یک فعالیت معماری سازمانی تعریف نمی کند؛ این مساله می بایست توسط خود سازمان تعیین شود.

مراحل چرخه ADM بعداً به گام هایی تقسیم می شوند؛ برای مثال گام های مربوط به مرحله معماری کسب و کار در شکل زیر نشان داده شده اند:

گام های مربوط به مرحله معماری کسب و کار

گام های مربوط به مرحله معماری کسب و کار

در سراسر فرایند اعمال ADM، خروجی ها تولید می شوند. یک خروجی در مرحله مقدماتی ممکن است در مرحله بعدی اصلاح شود. ایجاد نسخه بندی(شماره گذاری نسخه ها)[۱] خروجی از طریق شماره های نسخه، مدیریت می شود.

در حالت خاص، شماره گذاری نسخه قرارداد در ADM برای نشان دادن سیر تکاملی معماری موجود و تعاریف معماری مطلوب به کار می رود. همان طور که در جدول زیر ذکر شده است:

مرحله خروجی محتوا نسخه شرح
A: چشم انداز معماری

 

چشم انداز معماری معماری کسب و کار ۰٫۱ نسخه ۰٫۱ بیان می کند که یک طرح سطح بالا از معماری جایگذاری شده است.
   

معماری داده ها

۰٫۱
  معماری برنامه کاربردی ۰٫۱
  معماری فناوری ۰٫۱
B: معماری کسب و کار سند تعریف معماری معماری کسب و کار ۱٫۰ نسخه ۱٫۰ بیان کننده یک معماری با جزئیات و به صورت رسمی بازبینی شده است.
C: معماری سیستم های اطلاعاتی سند تعریف معماری معماری داده ها ۱٫۰
  ۱٫۰  

 

معماری برنامه کاربردی

  ۱٫۰  

معماری فناوری

سند تعریف معماری

ایجاد نسخه جدید خروجی ADM:

سبک شماره گذاری ارائه شده در ADM برای خروجی هایش بعنوان یک نمونه می باشد. این سبک می بایست توسط معمار برای برآورده کردن نیازمندی های سازمان و برای کار با ابزارهای معماری و مخزن های بکار گرفته شده توسط سازمان تطبیق داده شود.


[۱]Versioning