فازF : برنامه ریزی گذار
۱۳۹۵-۰۲-۲۹
فاز H: مدیریت تغییر معماری
۱۳۹۵-۰۲-۲۹

مرحلهG : مدیریت اجرا

فاز G تعریف می کند که چگونه معماری،

  1. پیاده سازی پروژه ها را محدود می کند؛
  2. بر آنها درحال ساخته شدن نظارت می کند،
  3. و یک قرارداد معماری امضا شده تولید می کند.

فعالیت های اصلی این فاز عبارتند از:

  • ارائه نظارت معماری برای اجرا
  • تعریف محدودیت های معماری در پیاده سازی پروژه ها
  • اداره و مدیریت قرارداد معماری
  • نظارت بر پیاده سازی جهت تطابق با مستندات
  • ایجاد یک ارزش برای کسب و کار

نمایانگر فاز کنترل پیاده سازی (G) در چرخه ADM

نمایانگر فاز کنترل پیاده سازی (G) در چرخه ADM


اهداف

هدفمند سازی توصیه ها برای هر یک از پروژه های پیاده سازی شده.
اداره و مدیریت قرارداد معماری که تمامی مراحل پیاده سازی و استقرار را پوشش می دهد.
انجام مناسب وظایف مدیریتی، در حالی که سیستم در حال اجرا و استقرار است.
حصول اطمینان از انطباق با معماری تعریف شده توسط پروژه های پیاده سازی شده و پروژه های دیگر.
اطمینان از اینکه برنامه راه حل ها، به عنوان یک طرح برنامه ریزی شده با موفقیت مستقر شده است.
حصول اطمینان از انطباق راه حل های مستقر با معماری وضع مطلوب
سیار کردن عملیات پشتیبانی که باعث می شود، طول عمر راه حل مستقر شده در سازمان بیشتر شود.

رویکرد

در فاز G همه اطلاعات برای مدیریت موفق پروژه های پیاده سازی شده مختلف گرد هم آورده می شوند. توسعه واقعی به موازات فاز G رخ می دهد.

رویکرد در فاز G عبارت است از:

ایجاد یک برنامه پیاده سازی که، تحویل معماری های گذار تایید شده را ممکن می سازد.
اتخاذ یک برنامه استقرار مرحله ای که، منعکس کننده اولویت های کسب و کار موجود در نقشه راه معماری است.
دنبال کردن استاندارد سازمان برای شرکت، فناوری اطلاعات و کنترل معماری
استفاده از روش مدیریت نمونه کارها/برنامه موجود استقرار یافته در سازمان.
تعریف یک چارچوب عملیاتی برای اطمینان از عمر طولانی و موثر راه حل مستقر

یکی از جنبه های کلیدی فاز G حصول اطمینان از انطباق با تعریف معماری(ها) و نه تنها پروژه های پیاده سازی شده، بلکه توسط دیگر پروژه های درحال انجام است.