فاز H: مدیریت تغییر معماری
۱۳۹۵-۰۲-۲۹
خروجی های ADM
۱۳۹۵-۰۲-۲۹

مدیریت نیازمندی ها

فرایند مدیریت نیازمندی های معماری شامل تمام مراحل چرخه ADM است. فرآیند مدیریت نیازمندی ها روندی پویا می باشد، که به شناسایی الزامات مورد نیاز برای کسب و کار، ذخیره آنها و سپس تغذیه آنها در داخل و خارج از مراحل مرتبط ADM اشاره می کند.

 نمایانگر فاز مدیریت نیازمندی ها در چرخه ADM

نمایانگر فاز مدیریت نیازمندی ها در چرخه
ADM

همانطور که مشاهده کردید این فاز در مرکز چرخه ADM قرار دارد، این فاز به نوعی مرکز هدایت چرخه ADM می باشد.

اهداف

فراهم کردن یک فرایند برای مدیریت نیازمندی های معماری در سراسر مراحل چرخه ADM
شناسایی نیازمندی های سازمان، ذخیره آنها و تغذیه آنها در داخل و خارج از مراحل مربوطه ADM، جایی که در آن نیازمندی ها حذف می شوند، مورد توجه قرار می گیرند و اولویت بندی می شوند.

رویکرد

ADM به طور پیوسته توسط فرایند مدیریت نیازمندی ها هدایت می شود. توانایی برای مقابله با تغییرات در نیازمندی ها بسیار مهم است؛ همچون معماری، که به خاطر طبیعتش با عدم اطمینان و تغییرات مقابله می کند. معماری بین خواسته های ذینفعان و آنچه می تواند به عنوان یک راه حل عملی ارائه شود، پل می زند.

مدیریت نیازمندی ها گردش نیازمندی ها را مدیریت می کند
وجه داشته باشید که فرآیند مدیریت نیازمندی ها خود نیازها را مرتب، آدرس دهی، یا اولویت بندی نمی کند. این موارد در داخل فاز مربوطه در ADM انجام می شوند.

توگف هیچ گونه فرایند خاص یا ابزاری برای مدیریت نیازمندی های اجبار یا توصیه نمی کند. توگف به سادگی آنچه که از فرآیند مدیریت نیازمندی ها باید به دست آورد، را بیان می کند.

توگف تعدادی از منابع در این زمینه را توصیه می کند:

سناریوهای کسب و کار

سناریوهای کسب و کار یک روش مناسب و مفید، برای کشف و مستند سازی نیازمندی های کسب و کار، و توصیف یک چشم انداز معماری که پاسخگوی نیازمندی ها می باشد، هستند. سناریوهای کسب و کار به طور مفصل در توگف ۹ قسمت: III ADMراهنمایی ها و تکنیک،فصل ۲۶ (سناریوهای کسب و کار) شرح داده شده اند.

الگوی مشخصات نیازمندی های Volere

الگوی مشخصات نیازمندی های Volereالگویی جهت نیازمندی ها می باشد. این الگو به صورت رایگان در دسترس است و ممکن است تغییر کند یا کپی شود.

این الگو شامل ایده “اتاق انتظار” است، که مخزنی از نیازمندی های آینده می باشد. داشتن توانایی ذخیره چنین نیازمندی هایی کمک می کند، تا نیازهایی که به سادگی نادیده گرفته شده اند، باقی بمانند. اتاق انتظار به صورت همزمان به مدیریت انتظارات در مورد آنچه تحویل داده خواهد شد، کمک می کند.

دیگر ابزارهای نیازمندی ها

تعداد زیادی از ابزارهای تجاری برای حمایت از مدیریت نیازمندی ها موجود می باشند. وب سایت Volere لیست مفیدی از ابزارهای نیازمندی ها ارائه کرده است[۱].

<hr>

[۱]نشانی این وب سایت:www.volere.co.uk/tools.htm می باشد.