فازD: معماری فناوری
۱۳۹۵-۰۲-۲۹
فازF : برنامه ریزی گذار
۱۳۹۵-۰۲-۲۹

فازE : فرصت ها و راه حل ها

مرحله E اولین مرحله ای می باشد که به طور مستقیم با اجرای معماری درگیر است. این فرایند به شناسایی ابزارهای ارائه (پروژه ها، برنامه ها یا دارائی ها) می پردازد، که معماری وضع مطلوب شناسایی شده در فازهای گذشته را ارائه می کنند.

نمایانگر فاز فرصت ها و راه حل ها(E) در چرخه ADM

نمایانگر فاز فرصت ها و راه حل ها(E) در چرخه ADM

فعالیتهای کلیدی به شرح زیر می باشند:

  • انجام برنامه ریزی جهت پیاده سازی های اولیه
  • شناسایی پروژه های اصلی جهت پیاده سازی
  • گروه بندی پروژه ها در معماری گذار
  • تصمیم گیری در مورد رویکردهای:

–        ساخت در مقابل خرید و در مقابل استفاده مجدد

–        برون سپاری

–        COTS – Commercial Off-The-Shelf بسته های نرم افزاری تجاری

–        متن باز

  • ارزیابی اولویت ها
  • شناسایی وابستگی ها

 

 اهداف

  • بررسی اهداف و قابلیت های کسب و کار وضع مطلوب، ادغام فاصله ها از فاز B تا D، و پس از آن سازماندهی گروهی از بخش های سازنده برای اشاره به این قابلیت ها
  • تایید قابلیت سازمان جهت تغییرات آینده
  • استخراج یک سری از معماری های گذار که، زنجیره ارزش کسب و کار (به عنوان مثال، افزایش قابلیت ) را از طریق بهره برداری از فرصت ها برای تحقق بخشیدن به بخش های سازنده، ارائه می دهند.
  • تولید و به دست آوردن توافق، جهت اجرای طرح و استراتژی گذار

روش

فاز E بر نحوه ارائه معماری تمرکز دارد. این فاز هم به کسب و کار سازمان ها و هم دیدگاه فنی برای توجیه فعالیت های فناوری اطلاعات می پردازد. همچنین گروه بندی منطقی آنها در بسته های کاری پروژه موجود در سبد دارایی های فناوری اطلاعات و دارایی مرتبط دیگری که به آن بستگی دارند٬ نیز در این فاز قرار دارند. این یک تلاش گروهی بین ذینفعان سازمان از بخش کسب و کار و فناوری اطلاعات می باشد. این تلاش به منظور ارزیابی آمادگی تحول کسب و کار سازمان، شناسایی فرصت ها و راه حل و شناسایی تمام محدودیت های پیاده سازی است. مهم این است که، بر ارزش کسب و کار، انعطاف پذیری، هماهنگی و سازش تمرکز شود.