فازC: معماری سیستم های اطلاعاتی
۱۳۹۵-۰۲-۲۹
فازE : فرصت ها و راه حل ها
۱۳۹۵-۰۲-۲۹

فازD: معماری فناوری

فازD در مورد مستند سازی اساسی سیستم فناوری اطلاعات سازمان می باشد:

  • شامل: سخت افزار، نرم افزار و تکنولوژی ارتباطات
  • روابط آنها با یکدیگر و محیط
  • اصول حاکم بر طراحی و تکامل آن
نمایانگر فاز معماری فناوری(D) چرخه ADM

نمایانگر فاز معماری فناوری(D) چرخه ADM

اهداف

هدف توسعه یک معماری فناوری، وضع مطلوب می باشد. این معماری اساس اجرای بعدی و برنامه ریزی گذار را تشکیل خواهد داد.

 روش استفاده از مخزن معماری

به عنوان بخشی از فاز D، تیم معماری باید آنچه مربوط به منابع معماری فناوری در مخزن معماری موجود می باشند را، در نظر بگیرد. مخصوصاً در نظر گرفتن :

  • خدمات موجود فناوری اطلاعات
  • مدل مرجع فنی توگف)
  • مدل های فناوری عمومی مربوط به بخش “عمودی” صنعت سازمان؛ به عنوان مثال، در صنعت ارتباطات از راه دور مدل توسعه داده شده توسط انجمن مدیریت از راه دورTMF
  • مدل های فناوری مربوط به معماری های سیستم های رایج؛ به عنوان مثال، III- RM.