مرحله مقدماتی
۱۳۹۵-۰۲-۲۹
فازB: معماری کسب و کار
۱۳۹۵-۰۲-۲۹

فاز A: چشم انداز معماری

این فاز درباره استقرار پروژه و آغازگر یک تکرار از چرخه توسعه معماری می باشد؛ تعیین حوزه، محدودیت ها و انتظارات برای تکرارهای بعدی نیز در این فاز می گنجند.

این فاز در آغاز هر چرخه معماری به منظور ایجاد چشم انداز معماری، اعتبارسنجی دامنه کسب و کار و ایجاد تصویب نامه بیانیه کار معماری لازم است.

نمایانگر فاز دورنمای معماری(A) چرخه ADM

نمایانگر فاز دورنمای معماری(A) چرخه
ADM


اهداف

اخذ تعهد مدیریت برای این تکرار به خصوص از چرخه ADM
تعریف و سازماندهی چرخه توسعه معماری
اعتبارسنجی اصول کسب و کار، اهداف، پیشران ها/گردانندگان و شاخص های عملکرد کلیدی (KPI – Key Performance Indicator)
تعریف دامنه و اولویت بندی کارهای معماری
شناسایی ذینفعان، نگرانی هایشان و اهدافشان
تعریف نیازهای کسب و کار و محدودیت ها
بیان چشم انداز معماری و ارزش پیشنهادی برای پاسخ به نیازها و محدودیت ها.
ایجاد یک طرح جامع در راستای چارچوب های اتخاذ شده مدیریت پروژه توسط سازمان
اخذ تصویب رسمی
درک تاثیرگذاری و تاثیرپذیری از، دیگر معماری های موازی چرخه توسعه

روش

فاز A با دریافت درخواست برای کار معماری از طرف سازمان متقاضی به سازمان ارائه دهنده معماری شروع می شود. هدف کلیدی اطمینان از به رسمیت شناختن مناسب توسط مدیریت سازمان، و حمایت و تعهد مدیریت خط برای تکامل چرخه ADM است.

همان طور که از نام این مرحله معلوم است، ایجاد چشم انداز معماری یک فعالیت کلیدی در این مرحله است. در ادامه این مورد به عنوان تکنیک سناریوهای کسب و کار بحث شده است، که می تواند برای توسعه چشم انداز معماری مورد استفاده قرار گیرد.

ایجاد چشم انداز معماری
چشم انداز معماری یک ابزار کلیدی را برای فروش مزایای قابل ارائه به ذینفعان و تصمیم گیرندگان در داخل کسب و کار، را برای ضامن/ناظر/حامی فراهم می کند. این قسمت توضیح می دهد، که چگونه قابلیت های جدید با اهداف کسب و کار و اهداف استراتژیک مواجه می شوند، و به نگرانی های ذینفعان زمانی که اجرا شدند، پاسخ می دهند.

به طور معمول، عناصر کلیدی چشم انداز معماری(مانند: رسالت سازمان، چشم انداز، استراتژی و اهداف) به عنوان بخشی از استراتژیک کسب و کار و یا برنامه ریزی فعالیت های گسترده تر مستند می شوند. این عناصر چرخه عمر خود را در داخل کسب و کار دارند. در چنین مواردی، فعالیت در فاز A با نگرانی های تایید و درک استراتژی و اهداف کسب و کار ثبت شده، همراه است. فاز A همچنین ممکن است معماری فعلی استراتژی سازمانی و اهداف را با استراتژی و اهداف ضمنی یکپارچه نماید.

سناریوهای کسب و کار (در ادامه توضح داده شده اند) یک روش مناسب و مفید برای کشف و مستند سازی نیازهای کسب و کار می باشند. این سناریوها برای بیان چشم انداز معماری و همچنین پاسخ به نیازهای کسب و کار نیز به کار می روند.

چشم انداز معماری به عنوان اولین فرصت، شرح سطح بالایی در شروع مطالعه و معماری های هدف، پوشش کسب و کار، اطلاعات، برنامه های کاربردی و حوزه های فناوری، فراهم می کند. این توصیفات در مراحل/فازهای بعدی توسعه می یابند.

هنگامی که چشم انداز معماری در توضیحات کار معماری تعریف و مستند سازی شد، استفاده از آن برای ایجاد یک توافق نامه عام بسیار مهم است. بدون این توافق نامه بسیار بعید است که معماری نهایی به عنوان یک طرح در سازمان پذیرفته شود. اتفاق نظر با امضای دستور کارهای معماری توسط مسئولان سازمان نمایش داده می شود.

سناریوهای کسب و کار

ADMروش مخصوص خود را “روشی در یک روش ” برای شناسایی و تبیین نیازهای ضمنی کسب و کار و نیاز ضمنی معماری دارد. این تکنیک به عنوان “سناریوهای کسب و کار” شناخته شده است. این روش ممکن است به دفعات، در سطوح مختلف جزییات در تجزیه سلسله مراتبی، معماری کسب و کار استفاده شود.