مدیریت نیازمندی ها
۱۳۹۵-۰۲-۲۹
مروری بر دستورالعمل ها و تکنیک های ADM
۱۳۹۵-۰۳-۰۱

خروجی های ADM

توگف، مجموعه ای از خروجی های پیشنهاد شده را توصیف می کند که در سراسر چرخهADM مصرف و تولید می شوند. مجموعه خروجی ارائه شده، برای ارائه یک پایه معمولی از خروجی های معماری به منظور تعریف بهتر فعالیت های مورد نیاز در ADM در نظر گرفته شده است. همچنین این خروجی ها به عنوان یک نقطه شروع برای تغییر در یک سازمان خاص عمل می کنند.

توگف، خروجی هایی را شناسایی می کند که به عنوان خروجی از اجرای چرخه ADM تولید شده و به طور بالقوه به عنوان ورودی در نقاط دیگر در ADM مصرف شده اند. خروجی های دیگر ممکن است در جای دیگر تولید شده و توسط ADM مصرف شوند.

با توجه به اینکه خروجی ها به صورت معمول محصولات رسمی و قراردادی پروژه معماری هستند، مشخص است که این خروجی ها توسط هر پروژه اساسی یا فرایندهای مدیریت در سازمان محدود می شوند(مانند: CMMI, PRINCE2, PMBOK یا MSP).

هدف از خروجی های کلیدی

این بخش، هدف از خروجی های مصرف و تولید شده در سراسر چرخه ADM را توصیف می کنند.

۱۱٫۳٫۱ بخش های سازنده معماری (ABBs[1])
ABBs
، مستندات معماری و مدل هایی از مخزن معماریِ سازمان هستند.

۱۱٫۳٫۲ قرارداد معماری

قراردادهای معماری، موافقت نامه های مشترک بین شرکای توسعه و حامیان مالی بر سر خروجی ها، کیفیت و تناسب با اهدافِ انجام معماری می باشند. قراردادها در فاز G تولید می شوند: مدیریت معماری.اجرای موفقیت آمیز این توافق نامه ها از طریق مدیریت موثر معماری، محقق خواهد شد.

با اجرای یک رویکرد اداره شده در مدیریت قراردادها، موارد زیر تضمین خواهند شد:

  • سیستم های نظارت مستمر برای بررسی یکپارچگی، تغییرات، تصمیم گیری و ممیزی از تمام فعالیت های مربوط به معماری در سازمان.
  • پایبندی به اصول، استانداردها و نیازهای معماری موجود یا در حال توسعه.
  • شناسایی ریسک ها در تمام جنبه های توسعه و اجرای معماری(ها)؛ با پوشش مواردی همچون: توسعه داخلی در برابر استانداردهای تصویب شده، سیاست ها، فناوری ها، محصولات و همچنین جنبه های عملیاتی معماری ها؛ به طوری که سازمان می تواند کسب و کار خود را در درون یک محیط انعطاف پذیر ادامه دهد.
  • مجموعه ای از فرآیندها و روش ها، که از مسئولیت پذیری، پاسخگویی و نظم و انضباط با توجه به توسعه و استفاده از تمام مصنوعات معماری، اطمینان می دهد.
  • درک رسمی از ساختار مدیریتیِ پاسخگو برای قرارداد، سطح اختیارات و حوزه معماری تحت مدیریت این ساختار.
  • سطح قابلیت سازمان به عنوان یک کل چیست؟ در کجا شرکت تمایل به افزایش یا بهینه سازی قابلیت دارد؟ مناطق تمرکز معماری که از توسعه مورد نظر سازمان حمایت می کنند، کدام ها هستند؟
  • توانایی یا سطح بلوغ عملکرد فناوری اطلاعاتدر سازمان چیست؟ پیامدهای احتمالی انجام پروژه معماری در ارتباط با مدیریت طراحی، نظارت عملیاتی، مهارت ها و ساختار سازمان چه هستند؟ سبک مناسب، سطح رسمیت و میزان جزئیات برای پروژه معماری به منظور تناسب با فرهنگ و توانایی فناوری اطلاعات سازمانچیست؟
  • توانایی و بلوغِ عملکرد معماری درون سازمانی چیست؟ چه دارایی هایی از معماری در حال حاضر وجود دارند؟ آیا آنها نگهداری شده اند و دقیق هستند؟ چه استانداردها و مدل های مرجعی باید در نظر گرفته شوند؟ به نظر می رسد فرصت ها برای ایجاد دارایی ها با قابلیت استفاده مجدد در طول پروژه معماری وجود دارند
  • شکاف های موجود، تا چه حد در کسب و کار به منظور رسیدن به قابلیت های هدف برای تبدیل شدن، آماده هستند؟ چه ریسک هایی برای تحول، موانع فرهنگی و ملاحظات دیگر وجود دارند، تا به فراتر از شکاف قابلیت اساسی مورد اشاره کنند؟

۱۱٫۳٫۳ سند تعریف معماری

سند تعریف معماری، یک مخزن خروجی برای مصنوعات هسته معماری ایجاد شده در طی یک پروژه است. سند تعریف معماری شامل تمام حوزه های معماری (کسب و کار، اطلاعات، برنامه کاربردی و فناوری)و همچنین بررسی تمام حالات مربوط به معماری است (وضع موجود، حالت(ها) موقت و وضع مطلوب).

این مورد برای اولین بار در فاز B ایجاد می شود؛ در ابتدا با معماری کسب و کار، پس از آن با معماری سیستم های اطلاعاتی در فاز C و پس از آن با معماری فناوری در فاز D به روز می شود.

سند تعریف معماری در مقابل مشخصات نیازهای معماری

سند تعریف معماری و مشخصات نیازهای معماری یاری رسان یکدیگر می باشند، که اهدافشان مکمل یکدیگر می باشند:

سند تعریف معماری یک چشم انداز کیفی از راه حل فراهم می کند و هدفش برقراری ارتباط با معماری می باشد.

مشخصات نیازهای معماری یک چشم انداز کمی از راه حل فراهم می کنند. این چشم انداز به بیان معیارهای اندازه گیری که باید در حین پیاده سازی معماری در نظر گرفته شوند، می پردازد.

اصول معماری

مجموعه ای از اسناد و مدارک، خروجی اولیه از فاز مقدماتی است. اصول، مقررات عمومی و دستورالعمل ها هستند، که در نظر گرفته شده اند تا پایدار بوده و به ندرت اصلاح شوند. این اصول از روشی حمایت می کنند که در آن، یک سازمان در مورد انجام ماموریت خود تنظیم می شود.

به نوبه خود، اصول ممکن است فقط یک عنصر در یک مجموعه ساختار یافته از ایده ها باشند. اصول در مجموع سازمان را، از طریق ارزش های بدست آمده از اقدامات منتهی به نتایج، تعریف و هدایت می کنند.

مخزن معماری

مخزن معماری به عنوان یک منطقه برگزاری برای تمام پروژه های مربوط به معماری درون سازمانی عمل می کند. مخزن اجازه می دهد تا پروژه ها، خروجی های خود را مدیریت کنند، دارایی ها با قابلیت استفاده مجدد را جایگزین کنند و خروجی را برای ذینفعان و سایر اشخاص علاقه مند منتشر کنند.

مشخصات نیازهای معماری

مشخصات نیازهای معماری مجموعه ای از بیانیه های کمی را ارائه می دهند، که مشخص می کنند که، یک پروژه پیاده سازی باید به منظور مطابقت با معماری چه کاری انجام دهد.مشخصات نیازهای معماری، به طور معمول یکی از اجزاء مهم یک قرارداد پیاده سازی یا یک قرارداد برای تعریف معماری مفصل تر را تشکیل خواهند داد.

نقشه راه معماری

نقشه راه معماری، میزان سود فردی تغییر را فهرست بندی می کند؛ و آنها را روی یک جدول زمانی برای نشان دادن پیشرفت از معماری موجود به معماری مطلوب، پخش می کند. نقشه راه معماری، یک جزء کلیدی از معماری های انتقال را تشکیل می دهد (توسعه یافته در مراحل E وF)و به صورت تدریجی در طول فازهای B، C، D، E و F در ADMتوسعه یافته است.

چشم انداز معماری

چشم انداز معماری در مرحله A ایجاد شده و در سطح بالایی، چشم انداز آرمانی از محصول نهایی معماریرا ارائه می دهد.هدف از چشم انداز، توافق بر سر این است که، چه نتیجه ای برای معماری باید مورد انتظار باشد؛ به طوری که معماران پس از آن می توانند در مناطق بحرانی بر روی اعتبار امکان سنجیتمرکز کنند. ارائه یک چشم انداز معماری، همچنین از ارتباط ذینفعان با ارائه نسخه خلاصه اجرایی از تعریف معماری کامل حمایت می کند.

سناریوهای کسب و کار به عنوان تکنیکی که می توانند به عنوان بخشی از توسعه سند چشم انداز معماری به کار روند.

۱۱٫۳٫۹ اصول کسب و کار، اهداف کسب و کار و هدایت کنندگان کسب و کار

اصول کسب و کار، اهداف کسب و کار و هدایت کنندگان کسب و کار، زمینه ای را برای کار معماری، از طریق تشریح نیازها و راه کارهای به کار گرفته شده توسط سازمان ارائه می دهند. اینها معمولاً در جای دیگر در سازمان قبل از فعالیت معماری تعریف شده اند. بسیاری از عوامل که در خارج از اصول رشته معماری در نظر گرفته شده اند، ممکن است پیامدهای قابل توجهی برای راهی که معماری در آن توسعه یافته است، داشته باشند.

۱۱٫۳٫۱۰ ارزیابی قابلیت

پیش از گام گذاشتن بر تعریف دقیق معماری، درک سطح قابلیت های وضع موجود و وضع مطلوب سازمان، ارزشمند است. این ارزیابی برای اولین بار در فاز A انجام شده و در فاز E به روز رسانی می شود.

این ارزیابی قابلیت را می توان در سطوح مختلف مورد بررسی قرار داد:

سطح قابلیت سازمان به عنوان یک کل چیست؟ در کجا شرکت تمایل به افزایش یا بهینه سازی قابلیت دارد؟ مناطق تمرکز معماری که از توسعه مورد نظر سازمان حمایت می کنند، کدام ها هستند؟
توانایی یا سطح بلوغ عملکرد فناوری اطلاعاتدر سازمان چیست؟ پیامدهای احتمالی انجام پروژه معماری در ارتباط با مدیریت طراحی، نظارت عملیاتی، مهارت ها و ساختار سازمان چه هستند؟ سبک مناسب، سطح رسمیت و میزان جزئیات برای پروژه معماری به منظور تناسب با فرهنگ و توانایی فناوری اطلاعات سازمانچیست؟
توانایی و بلوغِ عملکرد معماری درون سازمانی چیست؟ چه دارایی هایی از معماری در حال حاضر وجود دارند؟ آیا آنها نگهداری شده اند و دقیق هستند؟ چه استانداردها و مدل های مرجعی باید در نظر گرفته شوند؟ به نظر می رسد فرصت ها برای ایجاد دارایی ها با قابلیت استفاده مجدد در طول پروژه معماری وجود دارند؟
شکاف های موجود، تا چه حد در کسب و کار به منظور رسیدن به قابلیت های هدف برای تبدیل شدن، آماده هستند؟ چه ریسک هایی برای تحول، موانع فرهنگی و ملاحظات دیگر وجود دارند، تا به فراتر از شکاف قابلیت اساسی مورد اشاره کنند؟

۱۱٫۳٫۱۱ درخواست تغییر

درخواست برای تغییر معماری در فاز H در نظر گرفته شده است.

در طول اجرای معماری، همانطور که حقایق شناخته می شوند، ممکن است که دیگر تعریف معماری اصلی و نیازها مناسب نباشند، یا برای تکمیل اجرای یک راه حل کافی نباشد. در این شرایط، برای پروژه های پیاده سازی برای هر دو انحراف از رویکرد معماری پیشنهاد شده یا درخواست گسترش دامنه الزامی است.علاوه بر اینها، عوامل خارجی (از جمله عوامل بازار، تغییرات در استراتژی کسب و کار و فرصت های فناوری جدید تغییر می یابند) و ممکن است فرصتی را برای گسترش و پالایش معماری ایجاد کنند.

۱۱٫۳٫۱۲ برنامه ارتباطات

معماری سازمانی شامل حجم زیادی از اطلاعات پیچیده و وابسته است. برقراریارتباط موثر اطلاعات مورد هدف قرار گرفته با ذینفعان اصلی در زمان مناسب، یک عامل موفقیت مهم و حساس برای معماری سازمانی است.توسعه یک طرح ارتباطات در فاز Aبرای معماری، اجازه می دهد تا این ارتباط در درون یک فرایند کنترل و برنامه ریزی انجام شود.

۱۱٫۳٫۱۳ارزیابی پذیرش

هنگامی که یک معماری تعریف شد، لازم است تا این مساله مدیریت شود که معماری از طریق پیاده سازی، اطمینان حاصل کند که، چشم انداز معماری اصلی به صورت مناسب تحقق می یابد. همچنین تمام آموخته های پیاده سازی شده، دوباره در روند معماری بازخورد پیدا می کنند. بررسی انطباق دوره پروژه های پیاده سازی در فاز G، مکانیزمی برای بررسی پیشرفت پروژه ارائه می کند و اطمینان می دهد که طراحی و پیاده سازی، در خط با اهداف استراتژیک و معماری جریان می یابند.

۱۱٫۳٫۱۴پیاده سازی و برنامه گذار

پیاده سازی و برنامه گذار، یک برنامه زمانبندی برای اجرای راه حل توصیف شده توسط معماری گذار ارائه می دهند. پیاده سازی و برنامه گذار شامل زمان، هزینه، منابع، منافع و نقاط عطف برای پیاده سازی می باشند.

توسعه پیاده سازی و برنامه گذار

کلیات پیاده سازی و برنامه گذار در فاز E ایجاد شده و در فاز F نهایی می شوند