سازمان چیست؟
۱۳۹۵-۰۲-۲۸
چرا به معماری سازمانی نیاز داریم؟
۱۳۹۵-۰۲-۲۸

معماری در حوزه توگف چیست؟

استاندارد ISO/IEC 42010:2007 [1]معماری را اینگونه تعریف می کند:

"سازمان پایه یک سیستم، مشتمل بر مولفه هایش، ارتباطاتشان با همدیگر و با محیط، و اصول کنترل طراحی و سیر تکاملیش می باشد."

توگف این تعریف را نیز در بردارد، اما دقیقاً مطابق با واژگان استاندارد ISO/IEC 42010:2007 نیست. در توگف، معماری بسته به حوزه دو معنی دارد:

    توصیف رسمی از یک سیستم، یا طرح تفصیلی از یک سیستم در سطح مولفه جهت راهنمایی پیاده سازی آن سیستم
    ساختار مولفه ها، ارتباطات داخلیشان، اصول و راهنمای کنترل طراحی و سیر تکاملشان در طول زمان

نکته کلیدی:

معماری سازمانی:


منطق سازماندهی برای فرآیندهای کسب و کار و زیر ساخت های فناوری اطلاعات، منعکس کننده یکپارچگی و استانداردسازی نیازمندی های مربوط به مدل عملیاتی شرکت ها است. [منبع: مرکز تحقیقاتی سیستم های اطلاعاتی MIT]

یک طرح مفهومی است که ساختار و عملیات یک سازمان را تعریف می کند. هدف یک معماری سازمانی تعیین این است که چگونه یک سازمان می تواند به طور موثرتری به اهداف کنونی و آتی خود برسد. [منبع: SearchCIO.com]