درباره آزمون توگف
۱۳۹۵-۰۲-۲۸
معماری در حوزه توگف چیست؟
۱۳۹۵-۰۲-۲۸

سازمان چیست؟

توگف یک “سازمان” را به عنوان مجموعه ای از واحدها که مجموعه اهداف مشترکی دارند تعریف می کند. برای نمونه، یک سازمان می تواند یک آژانس دولتی، یک شرکت مستقل، بخشی از یک شرکت، یک واحد تنها، یا زنجیره ای از سازمان های جدا از لحاظ جغرافیایی و بهم پیوسته به واسطه مالکیت مشترک، باشد.

عبارت “سازمان” در حوزه معماری سازمانی می تواند برای تفکیک کل سازمان، مشتمل بر تمامی سیستم های اطلاعاتی سازمان به کار رود، و هم در حوزه خاصی در داخل سازمان بکار برود. در هر دو مورد، معماری با سیستم های چندگانه و گروه های کارکردی چندگانه در درون سازمان سر و کار دارد.

نکته کلیدی
اغلب بواسطه تکامل یافتن ماهیت عبارت “سازمان”، اشتباه صورت می گیرد. امروزه یک سازمان توسعه یافته خیلی اوقات شامل: شرکا، تولیدکنندگان، و مشتریان می باشد. اگر هدف یکپارچه کردن یک سازمان توسعه یافته باشد، پس سازمان شامل: شرکا، تولید کنندگان، مشتریان و همچنین واحدهای کسب و کار داخلی می باشد. برای نمونه، یک سازمان با یک فروشگاه آنلاین که از یک مکان خارجی برای توزیع سفارشات استفاده می کند، می بایست خود را به شکلی تعریف کند که آن مکان خارجی نیز در ساختار آن مشخص شود.