مراحل ADM چیستند؟
۱۳۹۵-۰۲-۲۸
زنجیره سازمانی
۱۳۹۵-۰۲-۲۸

خروجی ها ، مصنوعات ، و قطعات سازنده

در طول استفاده از فرآیند ADM، تعدادی خروجی تولید می شوند؛ برای نمونه: گردش های فرآیند، نیازمندی های وابسته به معماری، طرح های پروژه، ارزیابی مطلوبیت پروژه، و غیره از این دسته هستند. به منظور جمع آوری و ارائه خروجی های مهم کاری به شکل پایدار و ساختار یافته، توگف یک مدل ساختاری تحت عنوان “چارچوب محتوای معماری توگف[۱]” را تعریف می کند.

چارچوب محتوای معماری از سه دسته زیر برای تشریح نوع محصول/خروجی مطابق با زمینه کاربرد، بهره می برد:

  • خروجی[۲]، یک محصول کاری است که به صورت قراردادی مشخص می شود و به طور رسمی توسط ذینفعان به ترتیب بازنگری شده، تصویب شده و به امضاء می رسد. خروجی ها، خروجی های پروژه ها را نشان می دهند، و آن خروجی هایی که در قالب سند هستند به طور معمول در تکمیل یک پروژه، بایگانی خواهند شد؛ یا به یک مخزن معماری به عنوان یک مدل مرجع استاندارد یا تصویری از چشم انداز معماری در یک نقطه زمانی، منتقل می شوند.
  • شی یا محصول مصنوعی(مصنوع)[۳]، محصول کاریِ جزئی تری است، که یک معماری را از نقطه نظر خاصی تشریح می کند. نمونه هایی از یک شی شامل یک نمودار شبکه، مشخصات یک سرور، مشخصات یک مورد-استفاده[۴]، فهرستی از نیازمندی های معماری و یک ماتریس تعامل کسب و کار می باشد. مصنوعات معمولاً در قالب کاتالوگ ها(فهرستی از اشیا)، ماتریس ها (نشان دهنده ارتباط بین اشیا) و نمودارها (تصویر اشیا) دسته بندی می شوند. یک خروجی معماری ممکن است شامل بسیاری از مصنوعات باشد و مصنوعات محتوای مخزن معماری را شکل خواهند داد.
  • قطعه/بخش سازنده[۵] مولفه ای از کسب و کار، فناوری اطلاعات یا توانمندی معماری می باشد؛ که می تواند با دیگر بخش های سازنده برای تحویل معماری ها و راه حل ها ترکیب شود.

قطعات سازنده می توانند در سطوح مختلفی از جزئیات تعریف شوند و هم می توانند مربوط به معماری ها و هم مربوط به راه حل ها باشند. توسط قطعات سازنده معماری (ABB[6]ها) به طور معمول توانمندی مورد نیاز به منظور شکل دهی قطعات سازنده راه حل (SBB[7] ها) تشریح می شوند. SBBها مولفه های مورد استفاده برای پیاده سازی توانمندی مورد نیاز را ارائه خواهند کرد.

ارتباطات بین خروجی ها، مصنوعات و قطعات سازنده در شکل زیر نشان داده شده اند.

2-2


[۱]TOGAF Architecture Content Framework

[۲]Deliverable

[۳]Artifact– در متن بیشتر سعی شد از معادل فارسی “مصنوعات – شیء مصنوعی” برای ترجمه این کلمه استفاده شود.

[۴]Use-Case

[۵]Building Block: اگر چه ترجمه این کلمه “بلاک/واحد ساختمانی” می شود، اما با توجه به متن معادل فارسی “قطعه/بخش سازنده” معنای بهتری ایجاد می کند.

[۶]Architecture Building Blocks

[۷]Solution Building Blocks